E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Miestne kultúrne stredisko

  

Kultúru v obci riadilo do roku 2015 miestne kultúrne stredisko. Miestne kultúrne stredisko bolo kultúrno-spoločenskou inštitúciou zriadenou obcou dňa 1. februára 1994. Na základe zriaďovacej listiny malo miestne kultúrne stredisko svoju činnosť rozdelenú do niekoľkých oblastí:

  • kultúrno-výchovná práca spojená s organizovaním spoločenského života v obci a sprostredkovanie umeleckých hodnôt občanom obce,
  • oblasť práce s filmom (kino),
  • knihovnícka a informačná činnosť (knižnica),
  • zabezpečovanie propagácie svojich podujatí, športových podujatí a činností obce,
  • prenájom priestorov

K 31. 12. 2015 bola príspevková organizácia obce - Miestne kultúrne stredisko Valaská Belá uznesením č. 135/2015 zo dňa 19. novembra 2015 zrušené bez právneho nástupcu.
Od 1. januára 2016 kultúru v obci riadi Obecný úrad vo Valaskej Belej - oddelenie kultúrnych služieb.

Akcie a podujatia rok 2015

Akcie a podujatia rok 2014

Akcie a podujatia rok 2013

Akcie a podujatia rok 2012

 

Akcie a podujatia rok 2011

 

Akcie a podujatia rok 2010

 

Akcie a podujatia rok 2009

 

Akcie a podujatia rok 2008

 

HORE