E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Farský úrad

Správca farnosti: Dp. Róbert Stenchlák
Adresa: Farský úrad, 972 28 Valaská Belá č. 9
tel.:  046 545 81 16  
web: www.valaskabela.wbl.sk

História
Drevený kostol, zasvätený sv. Michalovi, už dlhšie stál v jadre obce. Zásluhou miestneho farára Juraja Gábora vybudovali v roku 1737 murovaný jednoloďový kostol so sedlovou strechou, pokrytou šindľom. Koncom 18. storočia postavili farníci murovanú kaplnku.
Terajší klasicistický kostol sv. Michala je z roku 1800. Pôvodne to bol jednoloďový pozdĺžny kostol s predstavanou vežou, vnútri zaklenutý pruskými kresbami a medziklenbovými pásmi, ktoré zbiehali do mohutných pilierov. Roku 1929 pristavali dve bočné lode, ktorých klenba náznakovite sleduje rytmus klenby pôvodného jednolodia. Roku 1944 vymaľoval interiér farského kostola akad. maliar Štefan Enhoff. V 60. rokoch minulého storočia bol kostol vyhlásený za kultúrnu pamiatku.

Kňazi, ktorí pôsobili v našej obci
Od roku 1878 do r. 1900 (spolu 22 rokov) pôsobil v našej obci farár Ján Franner, mecén Spolku sv. Vojtecha.
Prehľad kňazov, ktorí pôsobili v obci Valaská Belá od r. 1940:
Dr. Vojtech Jánsky, nar. 8.3.1891 – počas svojho pôsobenia od r.1940 postavil kaplnku Panny Márie, dal postaviť a namaľovať obraz Pána Ježiša (oltárik), ktorý sa nachádza po ľavej strane cesty do kostola na svahu.
Dr. Pavol Kováč, nar. 17.8.1915, v obci pôsobil v r. 1957-1959 ako kaplán a od roku 1959-1973 bol správcom fary vo Valaskej Belej.
Vdp. Jozef Stanček- za správcu fary bol ustanovený 15.7.1973. Počas svojho pôsobenia zveľadil budovu fary, uskutočnili sa viaceré opravy interiéru kostola, taktiež generálna oprava kostola – fasáda a strecha, boli vybudované prístupové cesty ku kostolu a uskutočnili sa generálna oprava kaplnky v osade Gápel.
Vdp. Štefan Nižník nastúpil do farnosti 1.7.1993.

Kňazi pochádzajúci z našej obce
Dr. Anton Hlinka- nar. 31.10.1926 vo Valaskej Belej. Už v mladom veku vstúpil do kňazského seminára saleziánov, kde strávil niekoľko rokov. V rámci proticirkevných akcií začiatkom päťdesiatych rokov bol spoločne s dalšími kňazmi uväznený v západných Čechách. Odtiaľ po roku väznenia (v roku 1951) ušiel na západ. V cudzine študoval teológiu, filozofiu a psychológiu. Od roku 1958 prednášal na Viedenskej univerzite. V roku 1964 odišiel do Kolína nad Rýnom v Nemecku a v roku 1966 na Sicíliu, kde pobudol dva roky. Ďalšie štyri roky pôsobil v talianskom Miláne, kde začal literárne tvoriť. V roku 1971 odišiel opäť do Nemecka. V Mnichove pôsobil ako redaktor Slobodnej Európy, Hlasu Ameriky a rozhlasovej stanice Stefanus. Po nežnej revolúcií - v roku 1991 sa opäť vrátil do rodnej krajiny, na Slovensko.
Pavol Tuna- nar. 20.10.1926 – emigroval do Talianska, kde doteraz pôsobí ako farár.
Páter Sebastian Labo- nar. 19.6.1931, v roku 1956 absolvoval štúdium archívnictva, dejín marxizmu-leninizmu a latinčiny na Filozofickej fakulte bratislavskej univerzity. V roku 1963 odišiel do exilu, v Ríme študoval filozofiu a teológiu. Tam bol 1. marca 1969 vysvätený za kňaza. Po vysviacke odišiel do noviciátu Spoločnosti Ježišovej. Od roku 1971 je spolupracovníkom spoločnosti „Pro fratribus“, vydávajúcej informačný bulletin s rovnomenným názvom. Od roku 1979 je zodpovedným redaktorom nemeckého vydania tohto periodika. Je autorom knihy o atentáte na pápeža Jána Pavla II. „Zabijem pastiera“, ktorá vyšla v 6 svetových jazykoch.
Peter Dušička SVD - nar. 16. 2. 1964 bol vysvätený za kňaza dňa 17. júna 1990. Dňa 24. júna 1990 mal v našej obci primičnú omšu. V súčasnosti je provinciálom v Nitre na Kalvárií.

Opravy a údržba farských budov
V júli 1993 sa uskutočnila oprava prístupových schodov do kostola pred farou a na jeseň 1993 oprava prístupových schodov pri kostole. K Vianociam boli zakúpené lavičky do kostola pre deti. V roku 1994 sa zrekonštruoval interiér kostola - náter hlavného oltára a bočných oltárov, pozlátenie a náter sôch, náter lavíc v kostole. O rok neskôr, pred sviatosťou birmovania v roku 1995, sa uskutočnila oprava vonkajšej omietky kostola, líčenie kostola, náter strechy a kladenie dlažby pred kostolom. Oprava schodov od hlavnej cesty ku farskému úradu bola prevedená v roku 1996.
Vonkajšiu úpravu si vyžadovala aj budova kaplnky. Kožovanie, výmena okien, výmena hrád na streche a položenie novej krytiny (medený plech) sa uskutočnilo v roku 1997.
1998 - osadenie zábradlia na drevených schodoch do kostola, maľba interiéru kaplnky, náter okien a dverí, položenie obkladu okolo oltára a vstupu do kaplnky, obnova obrazu sv. Jozefa, zakúpenie nových lavičiek pre miništrantov
V roku 2000 sa uskutočnila obnova budovy farského úradu - postrek fasády, náter okien, náter rýn. Taktiež sa uskutočnila obnova obrazu pod kostolom.
V roku 2002 bol osadený nový kríž pred kostolom.
Na jeseň roku 2004 sa uskutočnila zbierka na opravu kostola. Boli zakúpené nové lavice do kostola. V roku 2005 bolo prevedené kožovanie kostola, náter strechy, výmena okien.
V roku 2007 sa uskutočnila výmena krytiny na kostole. V júni 2008 bola vymenená krytina na farskom úrade a maľba farského úradu.

HORE