E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

VZN o slobodnom prístupe k informáciám

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Valaská Belá č. 5/2000 o slobodnom  
             prístupe k informáciám

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej podľa § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov, s použitím zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov( zákon o slobode informácií),    v y d á v a     toto


    všeobecne záväzné nariadenie
   o slobodnom prístupe  k  i n f o r m á c i á m


      § 1
     Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám v Obci  Valaská Belá.

      § 2
     Povinné osoby

Osobami povinnými podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám je Obec Valaská Belá a ňou zriadené právnické osoby.

      § 3
    Sprístupňovanie informácií

1. Obec sprístupní informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. a tohto nariadenia.
2. Právnické osoby zriadené obcou sprístupnia iba informácie o hospodárení a nakladaní s majetkom  obce a v prípade vzťahu na základe zmluvy s obcou,
o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.
3. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.
4. Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré má Obec Valaská Belá
k dispozícii.

      § 4
    Povinné zverejňovanie informácií

1. Obec Valaská Belá je povinná zverejniť tieto informácie:
a) organizačnú štruktúru obce, obecného úradu a jej právnických osôb,
b) spôsob zriadenia jej právnických osôb, ich právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry do 5 dní po schválení OZ vo Valaskej Belej oznámením na verejne prístupnom mieste,
c) miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie a to v úradných hodinách,
d) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
e) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane lehôt, ktoré je nutné dodržať,
f) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,
g) sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií,
2. Obec Valaská Belá je povinná zverejniť:
a) termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady a návrh programu ich rokovaní - na začiatku kalendárneho roka,
b) zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva do 5 pracovných dní po skončení zasadnutia obecného zastupiteľstva a zverejnené budú po dobu 10 kalendárnych dní,
c) návrhy rozpočtu obce a rozpočtové zmeny 15 dní pred ich schválením v OZ na verejné pripomienkovanie,
d) texty schválených všeobecne záväzných nariadení obce zverejní do troch dní po ich schválení v Obecnom zastupiteľstve a zverejnené budú po dobu 15 dní,
e) údaje o dochádzke poslancov obecného zastupiteľstva a obecnej rady zverejní do troch dní po skončení každého zasadnutia OR a OZ po dobu 10 kalendárnych dní,
f) výpisy o hlasovaní poslancov po každom zasadnutí Obecného zastupiteľstva okrem prípadov tajného hlasovania a hlasovania na neverejnom zasadnutí OZ,
3. Informácie sa zverejňujú  na verejne prístupnom mieste v priestoroch Obecného úradu vo Valaskej Belej.
4. Ustanovenia odseku 1 sa primerane použijú na zverejňovanie informácií ostatnými povinnými  organizáciami  - právnickými osobami  zriadenými  obcou.

      § 5
    Obmedzenie prístupu k informáciám

1. Ak je požadovaná informácia v súlade s právnymi predpismi označená ako štátne tajomstvo, služobné tajomstvo, obchodné tajomstvo, alebo patrí do daňového tajomstva, ku ktorým žiadateľ nemá prístup, povinná osoba ju nesprístupní s uvedením odkazu na príslušný právny predpis.
2. Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti, osobných údajov a súkromia fyzickej osoby, povinná osoba ju  sprístupní iba vtedy, ak jej to ukladá osobitný zákon, alebo s písomným súhlasom dotknutej osoby.

      § 6
    Sprístupňovanie informácií na žiadosť

1. Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom na Obecnom úrade vo Valaskej Belej do podateľne.
2. Žiadosť musí obsahovať:
- ktorej povinnej osobe je určená - podľa § 3 tohto nariadenia
- kto ju podáva - meno, priezvisko, adresa
- ktorých informácií sa týka
- aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje
3. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v bode 2,poverený zamestnanec povinnej  osoby  bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v lehote  10 dní neúplnú žiadosť doplnil a poučí žiadateľa, ako treba doplnenie urobiť. Tiež ho poučí,  že v prípade nedoplnenia do stanoveného termínu bude žiadosť odložená.
4. Žiadosť je podaná dňom, kedy bolo oznámené povinnej osobe vo veci konať.
5.Povinná osoba písomne potvrdí  podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie, ktorú je žiadateľ povinný zaplatiť vopred a preukázať povinnej osobe doklad o jej zaplatení.
6. Ak povinná osoba nemá požadované informácie k dispozícii a má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní
povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť zamietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti povinná osoba súčasne oznámi  žiadateľovi.

      § 7
   Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť

1. Informácie sa sprístupňujú ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou alebo iným spôsobom po dohode so žiadateľom.
2. Povinná osoba umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy, alebo kópie zo spisov a z dokumentácie, pričom urobí opatrenia, aby neboli porušené povinnosti podľa § 5 tohto nariadenia.

      § 8
    Lehoty na vybavenie žiadostí

1. Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez odkladu, najneskôr do desiatich dní odo dňa podania žiadosti, alebo do dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
2. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu najviac o desať dní z dôvodov:
a)  vyhľadávanie a zber požadovaných údajov na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,
b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.
3. Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi  bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

      § 9
   Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia


1. Ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise.
2. Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len v časti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá, ak žiadosť bola odložená podľa § 6 bod 4 tohto nariadenia.

    
      § 10
     Opravné prostriedky

1. Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti, odvolanie sa podáva povinnej osobe.
2. O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla, alebo mala rozhodnúť.
3. O odvolaní rozhodne odvolací orgán v zmysle zákona o správnom konaní.


      § 11
     Evidencia žiadostí

Evidenciu žiadostí na Obecnom úrade vo Valaskej Belej vedie poverená osoba  tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavenia a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách a obsahuje údaje:
a) dátum podania žiadosti,
b) vyžadovanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,
c) výsledok vybavenia žiadosti ( poskytnutie informácie, vydanie rozhodnutia alebo postúpenie žiadosti),
d) podanie opravného prostriedku.
Evidujú sa aj ústne žiadosti o informáciu.

      § 12
     Záverečné ustanovenia

1. Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrad vo výške nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov(diskiet) a s odoslaním informácie žiadateľovi (poštovné).
2. Štatutárny orgán povinnej osoby na základe písomnej žiadosti môže zaplatenie úhrady odpustiť.
3. Úhrady sú príjmami rozpočtu povinnej osoby
4. Úhrada nákladov za sprístupnenie informácií sa riadi všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným  Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
5. Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
6.Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej dňa  15. 12. 2000, vyvesené bolo na obecnej tabuli dňa 16. 12. 2000 a nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia.

Vo Valaskej Belej 30. 11. 2000 

Ing. Marián Mateáš
starosta obce

HORE