E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Aktivácia nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných na dávku v hmotnej núdzi

Národný projekt č. V
Aktivácia nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou
odkázaných na dávku v hmotnej núdzi

Obec Valaská Belá sa zapojila do realizácie Národného projektu č. V "Aktivácia nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných na dávku v hmotnej núdzi".

Hlavných cieľom projetku je podpora udržiavania pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie (ďalej len "UoZ") s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných a nezamestnaných v hmotnej núdzi ako prostriedok zvyšovania ich zamestnateľnosti.
Obce ako oprávnené subjekty pri zabezpečovaní cieľu projektu dostali možnosť získania finančného príspevku na organizovanie aktivačných prác formou menších obecných služieb.
Príspevok je možné použiť na:

  • úhradu časti nákladov na ochranné pracovné prostriedky
  • úrazové poistenie UoZ vykonávajúcich aktivačnú činnosť
  • úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť UoZ
  • úhradu časti nákladov na pracovné náradie
  • úhradu ďalších nákladov, ktoré súvisia s aktivačnou činnosťou, ktorých obsah určuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Menšie obecné služby sú služby pre obec organizované obcou, podľa § 52 ods. 3 zákona o zamestnanosti, realizované formou aktivačnej činnosti UoZ na vykonávanie prác a činností, ktoré sú určené na:

  • zlepšenie ekonomických, sociálnych a kultúrnych podmienok
  • tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

Aktivačná činnosť sa podľa § 52 zákona o službách zamestnanosti vykonáva v rozsahu 10 hodín týždenne s výnimkou mesiaca, v ktorom sa aktivačná činnosť začala.
Vykonávať aktivačnú činnosť môžu uchádzači o zamestnanie,ktorí sú evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Novákoch.
Počet nezamestnaných zapojených do aktivačných prác v našej obci je 15 uchádzačov o zamestnanie. Práce, ktoré sú organizované v celej obci usmerňuje jeden koordinátor.

HORE