E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Daň za psa - oznámenie

Daň za psa upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej „zákon"). Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestne poplatky, ktoré môže ukladať mesto, obec alebo vyšší územný celok. Daň za psa je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec (správca dane).

Obecný úrad vo Valaskej Belej vedie evidenciu psov držaných na území obce Valaská Belá v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

Bližšie informácie o vzniku a zániku daňovej povinnosti za psa, o spôsobe podania daňového priznania ako aj o platbe dane a sankciách nájdete v priloženom dokumente.

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
10. 01. 2023  Informácie k dani za psa125 kB [pdf]

HORE