E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Základná škola

Základná škola

Základná škola
Riaditeľ školy:  Mgr. Jana Cvíčelová
Adresa: Valaská Belá č. 242, 972 28
tel. kontakt:
riaditeľka ZŠ:  +421 46 5458 000
tajomníčka:  +421 46 5458 115
ekonómka:  +421 46 5458 001
e-mail:  zsvalbel@gmail.com
www.zsvalbela.edupage.org

Počiatky vzdelávania v našej obci pochádzajú z obdobia Rakúsko-Uhorskej monarchie. Prvá škola bola cirkevná a podľa dostupných materiálov bola založená v roku 1827. Deti do nej chodili dobrovoľne väčšinou v zime, ale i tak pre všetky nestačila. Preto vznikali tzv. pokutné školy, kde deti učili laici za vopred dohodnutú plácu. Školy boli umiestnené v privátnych domoch, napr. na laze Bukovec. Takýchto škôl bolo deväť.

Stará cirkevná škola bola postavená z kameňa, pokrytá šindľom a nachádzala sa na mieste, kde dnes stojí nákupné stredisko. Vyučovanie v tejto škole trvalo do 12. júna 1945, kedy bola zoštátnená a jej nový názov bol Štátna ľudová škola vo Valaskej Belej – Ústredie. Mala 5 tried. Prvým riaditeľom bol Viktor Matulay. Súčasne s cirkevnou školou existovala v obci i Štátna škola, ktorá bola vybudovaná v roku 1903 a vyučovanie sa v nej začalo 1. októbra. Prvým riaditeľom bol František Ikríni. V tejto škole vyučovali len neslovenskí učitelia a vyučovalo sa v maďarskej reči.

V r. 1910 sa začali budovať v troch oblastiach laznícke školy: Stanácka, Škrípovská, Matušícka. Staviteľom bol Michal Rajnoha a miestni murári. V slovenskom jazyku sa začalo vyučovať po 1. svetovej vojne – 2. 12. 1918. V roku 1946 sa začala stavať nová škola – 15 triedna, s kabinetmi, so školskou jedálňou, 3 učiteľskými bytmi a ústredným kúrením. Dokončená bola v r. 1949 a vyučovať sa začalo 21. 1. 1950. Prvým riaditeľom bol Július Hamar. 1. septembra 1959 bola založená Družina mládeže. Prvou vychovávateľkou bola Irena Rexová. V školskom roku 1977/78 bola družina mládeže presťahovaná do novostavby, ktorá bola zriadená aj pre účely školskej jedálne.

Pomenovanie Meštianska škola trvalo do roku 1948, kedy bola škola premenovaná na Deväťročnú strednú školu. Pomenovanie sa menilo nasledovne: Osemročná stredná škola, Základná deväťročná škola a od roku 1982 Základná škola vo Valaskej Belej. V r. 1966 až 1977 sa postupne zrušili laznícke školy.

V súčasnosti má škola má 10 tried v ročníkoch 1. – 9., 6 odborných učební: učebňa prírodopisu, zemepisu, fyziky a chémie, učebňa počítačová, technických prác, ŠPD. Ďalej sa v areáli školy nachádzajú: knižnica, telocvičňa, hádzanárske ihrisko, bežecká dráha s doskočiskom. O výchovnovzdelávaciu činnosť sa stará 17 pedagogických zamestnancov a 9 nepedagogických zamestnancov.

Priložené fotografie

HORE