E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Úradná tabuľa obce Valaská Belá

ZverejnenéOznam
04.06.2024Oznámenie o doručení písomnosti pre Janku Golejovú
27.05.2024Záverečný účet obce za rok 2023 - návrh
27.03.2024Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 2023 k 30. aprílu 2024
13.03.2024Oznámenie o doručení písomnosti pre Pavla Krúpu
29.02.2024Obecné zastupiteľstvo
29.02.2024Oznámenie o doručení písomnosti pre Janku Golejovú
15.02.2024Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Mgr. Miloslav Hudák
12.02.2024Oznámenie o doručení písomnosti pre Jozefa Kurica
12.02.2024Oznámenie o doručení písomnosti pre Pavla Krúpu
12.02.2024Oznámenie o doručení písomnosti pre Jaroslava Danču
02.02.2024Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Valaská Belá
26.01.2024VZN obce Valaská Belá č. 1/2024, ktorým sa mení VZN č. 2/2020 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa
09.01.2024Oznámenie o doručení písomnosti pre Jaroslava Danču
09.01.2024Návrh VZN obce Valaská Belá, ktorým sa mení VZN č. 2/2020 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa
14.12.2023VZN č. 6/2023, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2015 o ochrane ovzdušia
14.12.2023Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 5/2023 o určení školského obvodu základnej školy s materskou školou a miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou šk
14.12.2023Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 4/2023, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsob
14.12.2023Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
14.12.2023Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 2/2023 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2023
14.12.2023Rozpočet obce Valaská Belá na roky 2024 - 2026
28.11.2023Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2024-2026
28.11.2023Návrh VZN, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá
28.11.2023Návrh VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2015
28.11.2023Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO
28.11.2023Návrh VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2024
21.11.2023Návrh VZN obce Valaská Belá o určení školského obvodu základnej školy s materskou školou a miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Valaská Belá, ktorej zri
07.11.2023Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Jozef Hadaj
02.11.2023Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce
02.11.2023Zámer obce Valaská Belá o zámene obecných pozemkov
06.10.2023Konsolidovaná výročná správa účtovnej jednotky verejnej správy za rok 2022
04.10.2023Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Jozef Trepáč
28.09.2023Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce
18.09.2023Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Viera Oršulová
14.09.2023Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Mgr. Miroslava Špačková a PaedDr. Peter Špaček
13.09.2023Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
07.09.2023Oznámenie o doručení písomnosti pre Jozefa Kurica
06.09.2023Zámer obce odpredať majetok obce Valaská Belá
24.08.2023Oznámenie o doručení písomnosti pre Jaroslava Danču
18.08.2023Územný plán obce Horná Poruba - oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
16.08.2023Územný plán obce Dolná Poruba - oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
15.08.2023Oznámenie o doručení písomnosti pre Ľubicu Martinákovú
04.08.2023Oznámenie o doručení písomnosti pre Jozefa Kurica
03.08.2023Okresný úrad Trenčín - Rozhodnutie - verejná vyhláška, lesný celok Nitrianske Rudno
03.08.2023Okresný úrad Trenčín - Rozhodnutie - verejná vyhláška, lesný celok Valaská Belá
31.07.2023Verená vyhláška - Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
19.07.2023Verejná vyhláška - rozhodnutie o odvolaní
01.07.2023Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce
30.06.2023Návrh plánu kontrolnej a previerkovej činnosti hlavného kontrolóra obce Val. Belá na II. polrok 2023
26.06.2023Oznámenie o doručení písomnosti pre Ľubicu Martinákovú
12.06.2023Oznámenie o doručení písomnosti pre Jaroslava Danču
08.06.2023Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Miroslave Ďurmekovej
23.05.2023Upovedomenie o začatí konania vo veci určenie lesného celku Valaská Belá
05.05.2023Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
27.04.2023Zámer obce odpredať majetok obce Valaská Belá
27.04.2023Zámer obce odpredať majetok obce Valaská Belá
27.04.2023Zámer obce odpredať majetok obce Valaská Belá
20.04.2023Oznámenie o doručení písomnosti pre Jaroslava Danču
18.04.2023Pozvánka na zasadnutie OZ
18.04.2023Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Valaská Belá
17.04.2023Oznámenie o doručení písomnosti na Reného Furku
17.04.2023Oznámenie o doručení písomnosti pre Jaroslava Danču
14.04.2023Oznámenie o doručení písomnosti pre Ľubicu Martinákovú
29.03.2023Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Michalovi Matiašovi
16.03.2023Oznámenie o zrušení prechodného pobytu Stanislavovi Kubíkovi
13.03.2023Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Obec Čavoj
10.03.2023Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá
10.03.2023Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá
27.02.2023Oznámenie o doručení písomnosti pre Jozefa Kurica
23.02.2023Oznámenie o doručení písomnosti pre Stanislava Cifru
15.02.2023Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Július Kuna
07.02.2023Zámer obce Valaská Belá prenajať majetok obce Valaská Belá
07.02.2023Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá
02.02.2023Rozpočet obce Valaská Belá na roky 2023 - 2025
02.02.2023Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Ing. Tomáš Mokriš a Mgr. Lenka Mokrišová
01.02.2023Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 1/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení
30.01.2023Oznámenie o doručení písomnosti pre Reného Furku
30.01.2023Oznámenie o doručení písomnosti pre Jaroslava Danču
24.01.2023Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Obec Čavoj
16.01.2023Návrh VZN č. 1/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území Obce Valaská Belá
16.01.2023Oznámenie o doručení písomnosti pre Jozefa Kurica
12.01.2023Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - COOP Jednota Prievidza
19.12.2022Zámer obce odpredať majetok obce Valaská Belá
19.12.2022Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce
15.12.2022Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľs
15.12.2022Oznámenie o doručení písomnosti pre Stanislava Cifru
15.12.2022Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2023-2025
14.12.2022Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 7/2022 o poskytnutí domácej opatrovateľskej služby a úhradách za domácu opatrovateľskú službu
14.12.2022Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 6/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
14.12.2022Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 5/2022 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2023
23.11.2022Návrh VZN o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a o úhradách za domácu opatrovateľskú službu
23.11.2022Návrh VZN obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská B
22.11.2022Okresný úrad Prievidza - Rozhodnutie - Verejná vyhláška
18.11.2022Oznámenie o doručení písomnosti pre Jaroslava Danču
18.11.2022Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Jozef Korenačka a manž. Mária, Valaská Belá
18.11.2022Návrh VZN obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO
18.11.2022Návrh VZN obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na rok 2023
09.11.2022Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Obec Čavoj
04.11.2022Oznámenie o doručení písomnosti pre Stanislava Cifru
28.10.2022Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania a výzva na vyjadrenie
27.10.2022Zámer obce Valaská Belá prenajať majetok obce Valaská Belá
10.10.2022Oznámenie o doručení písomnosti pre Stanislava Cifru
30.09.2022Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Zliechov - oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
21.09.2022Rozhodnutie - verejná vyhláška
12.09.2022Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Ján Kapuš
31.08.2022Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Jozef a Martina Dolinajová
25.08.2022Oznámenie o doručení písomnosti pre Stanislava Cifru
19.08.2022Oznámenie o doručení písomnosti pre Petra Môcika
04.08.2022Oznámenie o doručení písomnosti pre Jaroslava Danču
25.07.2022Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena - verejná vyhláška
20.07.2022Rozhodnutie o predĺžení platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby
16.06.2022Oznámenie o doručení písomnosti pre Jaroslava Danču
08.06.2022Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia stavby Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV
03.06.2022Oznámenie o doručení písomnosti pre Jaroslava Danču
16.05.2022Záverený účet obce Valaská Belá za rok 2021
05.04.2022Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá
01.04.2022VZN č. 3/2022, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá
25.03.2022Oznámenie o začatí konania - rekonštrukcia vodovodu
18.03.2022Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií
28.02.2022Návrh VZN, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá
23.02.2022Oznámenie o doručení písomnosti pre Stanislava Cifru
04.02.2022Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá
04.02.2022Zámer obce Valaská Belá prenajať majetok obce Valaská Belá
04.02.2022Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá
01.02.2022Rozpočet obce na roky 2022 - 2024
31.01.2022Dodatok č. 1 k Vnútroorganizačnej smernici Obce Valaská Belá číslo 2/2016 na prenajímanie priestorov a vyhlásenia v miestnom rozhlase
28.01.2022VZN č. 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá
28.01.2022VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území Obce Valaská Belá
24.01.2022Oznámenie o doručení písomnosti pre Stanislava Cifru
07.01.2022Návrh plánu kontrolnej a previerkovej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Belá na I. polrok 2022
03.01.2022Rozpočet obce Valaská Belá na roky 2022 - 2024
03.01.2022Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území Obce Valaská Belá
03.01.2022Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá
02.01.2022Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce
02.01.2022Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce
22.12.2021Oznámenie o doručení písomnosti pre Róberta Badinku
17.12.2021Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 4/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
17.12.2021Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 3/2021o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2022
06.12.2021Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Veronike Dúckej
26.11.2021Návrh VZN o dani z nehnuteľností na rok 2022
26.11.2021Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady
15.11.2021Rozhodnutie o odvolaní - Verejná vyhláška
19.10.2021Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Mária Sýkorová
19.10.2021Verejná vyhláška - Oznámenie o strategickom dokumente
12.10.2021Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Roman Bartoň a manž. Daniela
06.10.2021Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Róbert Mihál
05.10.2021Oznámenie o doručení písomnosti pre Stanislava Cifru
04.10.2021Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Branislav Podskoč a manž. Alexandra
01.10.2021Verejná vyhláška
29.09.2021Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá
29.09.2021Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá
29.09.2021Zámer obce Valaská Belá prenajať majetok obce Valaská Belá
28.09.2021VZN - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Valaská Belá
08.09.2021Návrh VZN - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Valaská Belá
29.07.2021Oznámenie o doručení písomnosti pre Stanislava Cifru
13.07.2021Zámer obce Valaská Belá prenajať majetok obce Valaská Belá
13.07.2021Zámer obce Valaská Belá prenajať majetok obce Valaská Belá
13.07.2021Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce
28.06.2021Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na II. polrok 2021
17.06.2021Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania - žiadosť o predĺženie termínu na dokončenie stavby Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu
15.06.2021Oznámenie o doručení písomnosti pre Stanislava Cifru
24.05.2021Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom
19.05.2021Záverečný účet obce Valaská Belá za rok 2020 - návrh
11.05.2021Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá o zásadách vydávania všeobecne záväzných nariadení a vnútorných noriem Obce Valaská Belá a o ich evidencii
27.04.2021Oznámenie o doručení písomnosti pre Jaroslava Danču
31.03.2021Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a mejetkových pomerov
17.03.2021Oznámenie o doručení písomnosti pre Ľubicu Martinákovú
17.03.2021Oznámenie o doručení písomnosti pre Stanislava Cifru
01.03.2021Upovedomenie o prerokovaní Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027"
23.02.2021Oznámenie o doručení písomnosti pre Róberta Badinku
11.02.2021Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Anna Hrubinová
10.02.2021Rozpočet obce Valaská Belá na roky 2021 - 2023
09.02.2021Oznámenie o doručení písomnosti pre Jaroslava Danču
01.02.2021Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení
26.01.2021Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Janka Minářová
25.01.2021Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Dane Procházkovej
15.01.2021Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Katarína Forgáčová
07.01.2021Oznámenie o doručení písomnosti pre Stanislava Cifru
28.12.2020Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2021-2023
28.12.2020Návrh VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení
16.12.2020VZN obce Valaská Belá č. 6/2020 o nakladaní s KO a DSO
16.12.2020VZN obce Valaská Belá č. 5/2020 o miestnom poplatku za KO a DSO
16.12.2020VZN obce Valaská Belá č. 4/2020 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2021
02.12.2020Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Ivan Šimko
25.11.2020Návrh VZN Obce Valaská Belá o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území obce
25.11.2020Návrh VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení
24.11.2020Návrh VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
24.11.2020Návrh VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2021
24.11.2020Oznámenie o doručení písomnosti pre Ľubicu Martinákovú
23.11.2020Oznámenie o doručení písomnosti Dušanovi Satinovi
23.11.2020Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení
11.11.2020Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Dušanovi Satinovi
11.11.2020Oznámenie o doručení písomnosti pre Jaroslava Danču
11.11.2020Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Mária Šebová
11.11.2020Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Obec Čavoj
09.11.2020Oznámenie o doručení písomnosti pre Stanislava Cifru
06.11.2020Oznámenie o opakovanej dražbe
03.11.2020Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území Obce Valaská Belá
15.10.2020Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Jozef a Štefánia Dušičková
01.10.2020Zámer prenajať majetok obce
25.09.2020Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
25.09.2020Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Peter Kubo
23.09.2020Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Viliam Grajza
14.09.2020PLATAN - Služby a vzdelávanie v krajinárstve a lesníctve - Výzva - verejná vyhláška
07.09.2020Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Daniela Cigáňová
02.09.2020Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Stanislav Šupina
27.08.2020Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Bc. Peter Šiška
27.08.2020Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Ing. Mikuláš Hajtáš
08.07.2020Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027
30.06.2020Verejná vyhláška - povolenie na osobitné užívanie vôd a povolenie na vodnú stavbu Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV
09.06.2020Oznámenie o doručení písomnosti pre Stanislava Cifru
09.06.2020Verejná vyhláška - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Prievidza - oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu
25.05.2020Správa o hodnotení strategického dokumentu
21.05.2020Záverečný účet obce Valaská Belá za rok 2019 - návrh
20.05.2020Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce
20.05.2020Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce
20.05.2020Zámer obce Valaská Belá prenajať majetok obce
18.05.2020Oznámenie o doručení písomnosti pre Róberta Badinku
11.03.2020Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Vladimír Vrtík
06.03.2020Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Jaroslav Králik
06.03.2020Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Ing. Peter Dušička
03.03.2020Oznámenie o doručení písomnosti pre Reného Furku
20.02.2020Oznámenie o doručení písomnosti pre Ľubicu Martinákovú
20.02.2020Rozpočet obce Valaská Belá na roky 2020 - 2022
14.02.2020Oznámenie o začatí konania vo veci súhlasu na výrub drevín - Jozef Korenačka
05.02.2020Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica
30.01.2020Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Juraj Švábek
24.01.2020Všeobecné záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení
24.01.2020Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 2/2020 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa
22.01.2020Oznámenie o začatí doplňujúceho konania - stavba Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV - verejná vyhláška
13.01.2020Oznámenie o doručení písomnosti pre Ľubicu Martinákovú
10.01.2020Oznámenie o doručení písomnosti - Ľubica Martináková
02.01.2020Návrh VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012
18.12.2019Oznámenie o doručení písomnosti pre Stanislava Cifru
13.12.2019Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
13.12.2019Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 4/2019 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2020
12.12.2019Oznámenie o doručení písomnosti pre Róberta Badinku
02.12.2019Oznámenie o doručení písmnosti pre Stanislava Cifru
26.11.2019Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Obec Čavoj
26.11.2019Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2020-2022
25.11.2019Návrh VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na rok 2020
25.11.2019Návrh VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO
11.11.2019Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Mgr. Denisa Kučerová
11.11.2019Oznámenie o doručení písomnosti pre Róberta Badinku
30.10.2019Návrh VZN Obce Valaská Belá o poskytovaní jednorázového finančného príspevku pri narodení dieťaťa
24.10.2019Oznámenie o zrušení trvalého pobytu René Furkovi
24.10.2019Triedenie odpadov v obci - oznámenie
23.10.2019Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Amália Hrušková
17.10.2019Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Ondrej Fajer
17.10.2019Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Corinne Ann Bugden
11.10.2019Oznámenie o doručení písomnosti pre Róberta Badinku
11.10.2019Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Ľuboš Golej
09.10.2019Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Marek Golej
20.09.2019Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Ing. Branislav Špička
20.09.2019Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Štefan Kuric
17.09.2019Oznámenie o doručení písomnosti pre Stanislava Cifru
16.09.2019Pozvánka na zasadndutie obecného zastupiteľstva
13.09.2019Verejná vyhláška - pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
09.09.2019Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Margita Fajerová
20.08.2019Zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej
16.08.2019VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012
16.08.2019VZN č. 2/2019, ktorým sa mení a doĺňa VZN č. 8/2019
01.08.2019Zámer obce Valaská Belá prenajať majetok obce
01.08.2019Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce
31.07.2019Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce
31.07.2019Návrh VZN obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012
15.07.2019Oznámenie o doručení písomnosti pre Ľubicu Martinákovú
15.07.2019VZN č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012
01.07.2019Kolektívna zmluva na rok 2019
01.07.2019Návrh VZN obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012
28.06.2019Informácia o vyhlásených chránených územiach európskeho významu v Trenčianskom kraji a ich zmenách a aktualizácii
23.05.2019Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019
13.05.2019Oznámenie o doručení písomnosti pre Stanislava Cifru
13.05.2019Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce
10.05.2019Záverečný účet obce Valaská Belá za rok 2018
25.04.2019Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území Obce Valaská Belá
03.04.2019Oznámenie o doručení písomnosti pre Stanislava Cifru
29.03.2019Výzva na predkladanie ponúk "Rekonštrukcia a modernizácia kotolne v KD v obci Valaská Belá"
26.03.2019Oznámenie o doručení písomnosti pre Stanislava Cifru
25.03.2019Verejná vyhláška - Návrh programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy na roky 2019-2048
18.03.2019Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Amália Hrušková, Valaská Belá
11.03.2019Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Obec Čavoj
21.02.2019Oznámenie o vypočítanej sadzbe poplatku
19.02.2019Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Pavol Topor
05.02.2019Zámer obce prenajať majetok obce
05.02.2019Zámer obce odpredať majetok obce
05.02.2019Oznámenie o doručení písomnosti - Stanislav Cifra, Valaská Belá
05.02.2019Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení
21.01.2019Oznámenie o doručení písomnosti - Stanislav Cifra, Valaská Belá
18.01.2019Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Valaskej B elej
16.01.2019Opakované oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka
07.01.2019Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území Obce Valaská Belá
27.12.2018Oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka, Valaská Belá
14.12.2018Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 6/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
14.12.2018Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 5/2018 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2019
12.12.2018Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Roman Wladár
10.12.2018Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
05.12.2018Oznámenie o doručení písomnosti pre Stanislava Cifru
03.12.2018Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ
30.11.2018Oznámenie o doručení písomnosti pre Jaroslava Danču
30.11.2018Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Ing. Peter Dušička
29.11.2018Návrh rozpočtu obce Valaská Belá na roky 2019-2021
28.11.2018Návrh Všeobecne záväzného nariadenie Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za KO a DSO
28.11.2018Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na rok 2019
15.11.2018Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
13.11.2018Zámer obce Valaská Belá prenajať majetok obce
13.11.2018Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce
13.11.2018Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce
13.11.2018Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce
13.11.2018Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce
11.11.2018Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018
29.10.2018Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy na roky 2019 - 2048
26.10.2018Návrh VZN Obce Valaská Belá o záväzných častiach Územného plánu obce Valaská Belá
22.10.2018Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
11.10.2018Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - František Satina
03.10.2018Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Anna Ondrejkovičová
26.09.2018Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Jozef Hrehuš
24.09.2018Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 4/2018 o záväznej časti Územného plánu obce Valaská Belá
20.09.2018Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v obci Valaská Belá
20.09.2018Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Valaská Belá
10.09.2018Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Milan Barinec
05.09.2018Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Štefan Kuric
04.09.2018Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Anton Cigáň
17.08.2018Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Ján Polák
06.08.2018Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaská Belá č. 3/2018 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Valaská Belá
11.07.2018Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
30.05.2018Návrh VZN Obce Valaská Belá o záväznej časti Územného plánu obce Valaská Belá
HORE