E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2008

Rodinný dom a asfaltová cesta

Vzhľadom na rozsiahle katastrálne územie Valaskej Belej a množstvo kilometrov miestnych komunikácií, ktoré sú značne poškodené až zničené, nie je možné ich rekonštrukciu zahrnúť do rozpočtu jedného roka. Preto obec s  rozsiahlejšími opravami miestnych komunikácii začala už v roku 2006, kedy do opráv investovala 1 029 076,- Sk. Taktiež sa popri opravách miestnych komunikácií vybudovala aj pešia zóna popri budove obecného úradu a zveľadil sa park v centre obce.
V roku 2007 sa vybudovala miestna komunikácia k rodinným domom do Hnevníc, zrekonštruovali sa tri miestne komunikácie po opravách vodovodného potrubia, ďalej  námestie obce a most k základnej škole, dvor základnej školy a prístupová cesta k bytovkám pri bývalom SVD Krištál. Náklady na vybudovanie a rekonštrukciu uvedených miestnych komunikácií predstavovali výšku 1 740 723,- Sk.
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej pri schvaľovaní rozpočtu obce na rok 2008 vyčlenilo ďalšie finančné prostriedky na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 22. mája 2008 poslanci uznesením číslo 21/2008 schválili opravy miestnych komunikácií asfaltobetónom.
K 24. júnu 2008 boli ukončené práce na opravách miestnych komunikácií na Stanáku, pred obchodmi, miestna komunikácia do Krivých, výjazd na štátnu cestu na Poľane a výjazd na štátnu cestu u Kochanov. Preinvestovaná čiastka zaťažila tohtoročný rozpočet obce o 1 238 418,- Sk.
V prípade finančných možností sa v budúcnosti počíta s opravami ďalších poškodených miestnych komunikácií.
Finančné prostriedky potrebné pre plánované opravy obec získala aj vďaka rozumnej hospodárskej politike obecného zastupiteľstva a starostu obce.

Priložené fotografie

HORE