E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zrušenie trvalého pobytu občanovi

Vlastník alebo spoluvlastníci môžu podať ohlasovni návrh na zrušenie trvalého pobytu občanom, ktorí sú prihlásení v jeho nehnuteľnosti. Návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči manželovi (manželke) a nezaopatrenému dieťaťu. - § 7 ods. 1 písm. f). V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá občiansky preukaz a list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace.
Nájomca môže podať návrh na zrušenie trvalého pobytu občanovi v prípade súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva prihlásenému občanovi - § 7 ods. 1 písm. e). V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá občiansky
preukaz a súdne rozhodnutie.


Vybavuje:

Oddelenie evidencie obyvateľstva, kanc. č. 9
tel.: 046 545 86 80
e-mail: podskocova.ludmila@valaskabela.sk

HORE