E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zriadenie studne

Každý zriaďovateľ studne je povinný písomne požiadať mesto Brezno o povolenie na zriadenie studne (vodnej stavby). Stavba podlieha povinnosti investora požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Potrebné doklady:
Na povolenie:

 • List vlastníctva
 • Kópia z katastrálnej mapy
 • 2x PD vypracovaná oprávnenou osobou
 • Územné rozhodnutie alebo prehlásenie stavebného úradu o upustení od územného rozhodnutia
 • Súhlas miestne príslušného stavebného úradu, ktorý overuje dodržanie podmienok územného rozhodnutia
 • Súhlas mesta s vydaním stavebného povolenia
 • Súhlas vlastníkov susedných pozemkov s overeným podpisom a fotokópiami LV (v prípade, ak sú stavbou zasiahnuté )
 • Vyjadrenia správcov inžinierskych sietí – kópie dokladov k vydaniu územého rozhodnutia
 • Vyhlásenie stavebného dozora (ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou)

Ku kolaudácii:

 • Opis a odôvodnenie uskutočnených odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 • PD overená stavebným úradom
 • Stavebné povolenie
 • Laboratórny rozbor vody

Poplatok je podľa Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov: povolenie 33 €.

 

Vybavuje:

Oddelenie drobných stavieb a stavebných úprav, kanc. č. 11
tel.:  046 545 81 20 
e-mail: ciganova.daniela@valaskabela.sk

HORE