E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Životné minimum a jeho výpočet

Sumy životného minima
Zákon o životnom minime ustanovuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.
K 1. júlu 2007 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 291/2007 Z. z.
Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú sa považuje suma alebo úhrn súm:

  • 5 130 Sk mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 3 580 Sk mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 2 340 Sk mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Výpočet súm životného minima v modelových situáciách
Jednotlivec
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby predstavuje sumu
5 130 Sk mesačne.

Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
5 130 + 2 340 = 7 470
a predstavuje sumu 7 470 Sk mesačne.

Jednotlivec so zaopatreným neplnoletým dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) sa vypočíta nasledovne,
5 130 + 2 340 = 7 470
a predstavuje sumu 7 470 Sk mesačne.

Jednotlivec so zaopatreným plnoletým dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom (dieťa do 25 rokov veku) sa vypočíta nasledovne,
5 130 + 3 580 = 8 460
a predstavuje sumu 8 710 Sk mesačne.

Dvojica bez detí
Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta nasledovne,
5 130 + 3 580 = 8 460
a predstavuje sumu 8 710 Sk mesačne.

Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
5 130 + 3 580 + 2 340 = 10 730
a predstavuje sumu 11 050 Sk mesačne.

Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi
Životné minimum dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne,
5 130 + 3 580 + 2 340 + 2 340 + 2 340= 15 730
a predstavuje sumu 15 730 Sk mesačne.

Dvojica s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom (do 25 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
5 130 + 3 580 + 3 580 + 2 340 =14 630
a predstavuje sumu 14 630 Sk mesačne.

Dvojica s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
5 130 + 3 580 + 2 340 + 2 340 = 13 390
a predstavuje sumu 13 390 Sk mesačne.

HORE