E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zápis úmrtia do matriky

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Potrebné doklady:

  • List o prehliadke mŕtveho vystavený lekárom
  • Občiansky preukaz zomrelého

Vybavuje:

Oddelenie matriky a sociálnych vecí, kanc. č. 2
tel.: 046 545 81 57
e-mail: vrtikova.marta@valaskabela.sk

HORE