E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

VZN Obce Valaská Belá č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške prís

Obec Valaská Belá

 

                                                                                                                                                            Všeobecne  záväzné  nariadenie
                                                                                                                                                                       Obce  Valaská  Belá


                                                                                                                                                                               č. 3/2012ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku v školskom klube detí  pri základnej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a  podmienky úhrady v školskej jedálni základnej školy a školskej jedálni materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá v znení neskorších zmien a doplnkov.


      Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, s použitím § 28 ods. 5,  § 114 ods. 6, § 115ods. 5, § 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto


                                                                                                                                                             všeobecne záväzné nariadenie:


       Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku v školskom klube detí pri základnej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a  podmienky úhrady v školskej jedálni základnej školy a školskej jedálni materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá v znení všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2008, 2/2009 a 5/2009, 5/2010, 3/2011 a 8/2011 sa mení  takto:     1. v § 4 ods. 3 sa v školskej jedálni pri základnej škole určuje finančná suma príspevku za desiatu nasledovne:„Desiata pre stravníkov I. až II. stupňa pre jedno dieťa v sume 0,39 €“

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa  16. 8. 2012  uznesením č. 101/2012

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia.


                                                                                                                                                                     Vyvesené. 17. 08. 2012

 

                                                                                                                                                                                     Ing. Miloš Cúcik
                                                                                                                                                                                       starosta obce

HORE