E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá


Obec Valaská Belá

Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá

č. 8/2012

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, s použitím § 28 ods. 5,  § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vydáva toto


všeobecne záväzné nariadenie.PRVÁ  ČASŤ

§ 1
Úvodné ustanovenie


      Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole pri Základnej škole s materskou školou Valaská Belá (ďalej len ZŠ s MŠ“), výšku príspevku v školskom klube detí pri ZŠ s MŠ, v centre voľného času pri ZŠ s MŠ, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  a spôsob úhrady   v školskej jedálni ZŠ s MŠ a školskej jedálni materskej školy pri ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá...


DRUHÁ  ČASŤ


Určenie výšky príspevkov

§ 2

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole pri Základnej škole s materskou školou  Valaská  Belá


(1)  Za pobyt dieťaťa v materskej škole  prispieva zákonný zástupca na jedno nezaopatrené dieťa mesačne sumou 12,00 eur

(2) Pomernú časť príspevku v čiastke 1,00 euro na deň  prispieva  zákonný zástupca za pobyt dieťaťa, ak bola v danom mesiaci prerušená prevádzka materskej školy z dôvodov na strane zriaďovateľa alebo iných všeobecne vážnych dôvodov a pobyt dieťaťa bol preto v danom mesiaci kratší.

(3)  Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a)  ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b)  ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
     poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona
      o pomoci v hmotnej núdzi,
c)  ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

(4) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
a)  ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
     kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

(5) Určenie spôsobu úhrady príspevku v materskej škole je v kompetencii riaditeľa školy.


§ 3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí (ŠKD) pri Základnej škole s materskou školou Valaská Belá


(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupcu  na jedno  nezaopatrené dieťa mesačne sumou 4,00 eurá.

(2) Ak zákonný zástupca dieťaťa  písomne požiada riaditeľa základnej školy o zníženie príspevku a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona zákon o pomoci v hmotnej núdzi, znižuje sa príspevok v ŠKD určený v odseku l tohto paragrafu na 2,00 eurá.

(3) Riaditeľ základnej školy po preverení dokladov predložených podľa odseku  2 paragrafu písomne oznámi zákonnému zástupcovi rozhodnutie o zníženie príspevku v ŠKD


§ 4
Príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času (CVČ) pri Základnej škole s materskou školou Valaská Belá


(1) Centrum voľného času pri  ZŠ s MŠ, ktoré vzniklo po zákonnej transformácii školského strediska záujmovej činnosti pri základnej škole ako celoročné školské zariadenie zamerané na vytváranie podmienok aktívnej účasti detí a mládeže na zmysluplnom využívaní  voľného času, poskytuje záujmové vzdelávanie, záujmovú a rekreačnú činnosť v krúžkových útvaroch.

(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva:
a)    sumou  1,00 euro za mesiac  člen záujmového krúžku, ktorý je žiakom základnej, strednej školy a ktorý odovzdá do CVČ pri ZŠ s MŠ  svoj vzdelávací poukaz;
b)    sumou  2,00 eurá za mesiac člen záujmového krúžku, ktorý je žiakom základnej, strednej, školy a ktorý neodovzdal do CVČ pri ZŠ s MŠ svoj vzdelávací poukaz;
c)    sumou  4,00 eurá za mesiac člen záujmového krúžku, ktorý nie je žiakom, ani študentom strednej školy.

(3)  Určenie spôsobu úhrady príspevku v centre voľného času je v kompetencii riaditeľa školy, ktorej je centrum súčasťou..

§ 5
Príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni základnej školy a školskej jedálni materskej školy pri ZŠ s MŠ Valaská Belá(1) Školské jedálne základnej školy a materskej školy pri ZŠ s MŠ sú zriadené na prípravu  a konzumáciu jedál a nápojov pre deti a žiakov v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení.

(2) Školské jedálne poskytujú stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa  vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. V školskej jedálni základnej školy zákonný zástupca prispieva aj na úhradu režijných nákladov sumou 0,50 eura mesačne za jedno dieťa.

(3) Výška finančného príspevku zákonného zástupcu na nákup potravín v súlade s „Finančnými pásmami  na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup  potravín, určených Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky platných ku dňu vydania tohto nariadenia  je určená nasledovne:

Školská jedáleň pri materskej škole
•    stravníci  od 2-6 rokov   desiata                    0,30  €
                                       obed                       0,66  €
                                       olovrant                  0,23  €
                                        Spolu                     1,19  €

Školská jedáleň pri základnej škole
•    stravníci od 6-11 rokov             obed                       €  0,95
•    stravníci od 11-15 rokov            obed                       €  1,01
•    stravníci od 15 -18/19 rokov      obed                       €  1,12

(4) V školskej jedálni materskej školy pri ZŠ s MŠ sa môžu stravovať len zamestnanci materskej školy. V školskej jedálni základnej školy sa môžu stravovať zamestnanci všetkých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Pre dospelého stravníka sa zabezpečuje strava podľa vekovej kategórie stravníkov 15-18/19 ročných  uvedenej v predchádzajúcom ods. 3. Okrem príspevku  na potraviny podľa danej kategórie prispievajú zamestnanci aj na úhradu režijných nákladov v sume určenej riaditeľom školy podľa plánovaných nákladov na výrobu jedného hlavného jedla.
(5) V školskej jedálni  základnej školy sa môžu stravovať aj iné fyzické osoby, ktoré uhrádzajú stravu v celkovej sume nákladov na  prípravu hlavného jedla, vrátane  režijných nákladov podľa cenovej kalkulácie. Výšku plánovaných nákladov na jedno hlavné jedlo na príslušný kalendárny rok určí riaditeľ školy, ktorej súčasťou je školská jedáleň.
(6) Zákonný zástupca dieťaťa a  dospelý stravník je povinný uhradiť platbu za stravné na účet školskej jedálne mesačne vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Ak platba za stravné nebude včas uhradená, tak v nasledujúcom mesiaci nebude dieťaťu, žiakovi alebo dospelému stravníkovi strava poskytnutá.
(7) Obec Valaská Belá ako zriaďovateľ školských jedálni má v kompetencii upravovať  finančnú výšku  príspevku na stravovanie podľa finančného pásma vydaného MŠ SR, aby sa dodržali plnenia odporúčaných výživových dávok v mesačnej zostave jedálneho lístka a cien nákupu základných potravín podľa spotrebného koša. 


§ 6
Zrušovacie ustanovenie


        Prijatím tohto  všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 1/2008 v znení zmien a doplnkov a strácajú  účinnosť všetky uznesene Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej, ktoré doteraz riešili finančné príspevky na stravné v zariadeniach školského stravovania materskej a základne školy


§ 7
Záverečné ustanovenia


(1)    Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá bol vyvesený na
verejné pripomienkovanie  dňa  26. 11. 2012  a zvesený 13. 12. 2012.

(2)    Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce  sa uznieslo a schválilo ho Obecné
zastupiteľstvo vo Valaskej Belej dňa 13.12. 2012 uznesením č. 155/2012.

(3)    Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Valaská
Belá  dňa 14. 12. 2012.

(4)    Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa
vyvesenia.


Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

HORE