E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

VZN o vymedzení miesta na vylepovania volebných plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013


Obec Valaská Belá
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Valaská Belá

č. 3/2013

o vymedzení miesta na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej v súlade s § 6 ods. 1 a § 11, ods. 4 písm. g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 303/2001 Zb. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku znení neskorších predpisov  v y d á v a   toto

v š e o b e c n e   z á v ä z n é   n a r i a d e n i e .


§ 1

Počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013, ktorá sa začína 17 dní a končí 48 hodín  pred začiatkom volieb, ktoré sa budú konať 09. novembra 2013, sa volebné plagáty môžu vylepovať na verejných priestranstvách v obci len na miestach vyhradených obcou a v súlade s § 27 ods. 2 zákona SNR č. 303/2001 Zb. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.


§ 2


Obec Valaská Belá vymedzuje miesta na vylepovanie volebných plagátov na čas volebnej kampane nasledovne:
1. Verejná tabuľa na námestí obce
2. Obecné skrinky pre verejné oznamy na námestí obce
Vyhradená plocha na uvedených miestach je určená pre kandidátov a kandidujúce politické strany vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013.


§ 3


Po skončení volieb je každý kandidát a kandidujúca strana, ktorá použila vymedzené priestory na lepenie plagátov povinná v termíne do 30.11.2013 odstrániť všetky plagáty.


§ 4

Dodržiavanie tohto všeobecne záväzného nariadenia obce budú kontrolovať poslanci Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej a starosta obce. Za porušenie tohto VZN Obce Valaská Belá môže byť kandidátom a kandidujúcim stranám uložená pokuta podľa  zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


§ 5

(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá bol vyvesený na verejné pripomienkovanie  dňa  11. 9. 2013.

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo a schválilo ho Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej dňa  26. 9. 2013 uznesením č. 73/2013.

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Valaská Belá dňa 27. 9. 2013 a zvesené dňa 14. 10. 2013.

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia.


Vo Valaskej Belej dňa 27. 9. 2013


Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

HORE