E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

VZN o určení miesta a zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Valaská Belá

Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá

č. 2/2008

o určení miesta a času zápisu  dieťaťa   na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Valaská Belá, ktorej zriaďovateľom je
Obec Valaská Belá

 

 

 Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej  na základe  ustanovení § 6 ods.1 a  § 11 ods. 4 písm. g) zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych  predpisov a na  základe ustanovenia § 20 ods.3  zákona NR SR č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vydáva  toto   

všeobecne  záväzné  nariadenie.


Úvodné ustanovenia
§ 1


        (1) Obec je zriaďovateľom Základnej školy vo Valaskej Belej.

       (2) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa školského zákona ak tento zákon neustanovuje inak.

       (3) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

 

Povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa

§ 2


       (1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode v ktorom má dieťa trvalý pobyt , ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

       (2) Zákonný zástupca  dieťaťa je povinný vykonať zápis v období  od 15. januára  do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

       (3) Zápis  sa vykoná v Základnej škole vo Valaskej Belej každoročne v čase polročných prázdnin  od 8,00 do 17,00  hod . počas pracovných dní v miestnosti číslo 2, 3, 4.

      (4)  Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto údaje :
a)  meno a priezvisko
b) dátum narodenia a miesto narodenia
c)  rodné číslo
d)  národnosť
e)  štátne občianstvo
f)  trvalé bydlisko dieťaťa
g)  meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.


Sankcia
§ 3


      (1) Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa a je oprávnená uložiť pokutu až do výšky 10 000 Sk,- v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku.

 

Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 4

           (1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Valaskej Belej.

     (2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej  dňa  23. 10. 2008, schválené Uznesením č. 26/2008.

    (3)  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 7.11.2008.

 

Ing. Jozef Mulinka
starosta  obce

 

 

 

 

 

HORE