E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

VZN o sociálnej pomoci

Obec Valaská Belá

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Valaská Belá
č. 9/2008


ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/1999 o sociálnej pomoci v znení VZN č. 2/2001

 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej, na základe samostatnej pôsobnosti, podľa čl. 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky, § 6 Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a s použitím zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. v platnom znení vydáva toto


v š e o b e c n e     z á v ä z n é     n a r i a d e n i e :

 

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaská Belá č. 2/1999 o sociálnej pomoci v znení VZN č. 2/2001sa mení nasledovne:

Čl. I

1. V § 2 sa ruší ods. 6 a nahrádza sa nasledovným znením:
 Občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov možno poskytnúť jednorazovú dávku sociálnej pomoci na úhradu mimoriadnych výdavkov. Za mimoriadne výdavky na účely poskytovania jednorazovej dávky sociálnej pomoci sa považujú výdavky spojené:
a)so záujmovou činnosťou dieťaťa, s vybavením dieťaťa do detského tábor, do školy v prírode, na lyžiarsky výcvikový kurz, alebo na kúpeľnú liečbu
b)s kúpou základného vybavenia domácnosti (posteľ, stolička, stôl, vykurovacie teleso, chladnička, práčka, ak nie sú súčasťou bytového vybavenia.
Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť zo skutočne preukázaných výdavkov, max. 100 € na základe rozhodnutia sociálnej komisie.
 
Nad rámec zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci môže obec poskytnúť i nasledovné jednorazové dávky sociálnej pomoci:
a)dôchodcom a starým občanom, ktorí sú v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov a ktorí si nemôžu svoju sociálnu situáciu zlepšiť vlastnou prácou a v obci nemajú rodinných príslušníkov, ktorí by im v riešení sociálnej situácie pomohli
na zabezpečenie paliva na zimné obdobie
na nákup ošatenia pri nástupe do domova dôchodcov
na nákup jedla a potravín
na kúpu a opravu základného vybavenia domácnosti
Jednotlivcovi sa poskytuje jednorazová dávka sociálnej pomoci do výšky 66,39 €
Manželskej dvojici sa poskytuje jednorazová dávka sociálnej pomoci do výšky 99,58 €.

b)rodinám s deťmi a osamelým matkám s deťmi
na nákup ošatenia pre deti
na nákup jedla a potravín
na zabezpečenie školských pomôcok a iných potrieb pre deti
na kúpu a opravu základného vybavenia domácnosti
Ak sa jedná o úplnú rodinu, obec môže poskytnúť jednorazovú vecnú, alebo finančnú výpomoc do výšky 33,19 € na jedno dieťa, najviac do výšky 132,78 €.
Ak sa jedná o neúplnú rodinu, alebo osamelú matku, obec môže poskytnúť jednorazovú vecnú, alebo finančnú výpomoc do 49,79 € na jedno dieťa, najviac do výšky 132,78 €.

 Občan, ktorému sa poskytuje jednorazová dávka sociálnej pomoci, je povinný predložiť príslušnému orgánu pred schválením dávky žiadosť, v ktorej uvedie dôvod potrebnosti sociálnej pomoci s priložením výšky svojich príjmov a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny v ich výške, ako aj zmeny v rodinných pomeroch a majetkových pomeroch, ktoré sú rozhodujúce na určenie úhrady za poskytnutú sociálnu pomoc.
 O výške a oprávnenosti poskytnutia jednorazovej dávky sociálnej pomoci z rozpočtu obce rozhodne sociálna komisia.


Čl. II

Toto VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli na verejné pripomienkovanie dňa 24. 11. 2008 a schválené Obecným zastupiteľstvom vo Valaskej Belej dňa 11 . 12. 2008.
VZN  nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

 

 

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

 

HORE