E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 9/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska vypracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve     ( formát  pdf.)

HORE