E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Obec Valaská Belá


Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Valaská Belá
č. 7/2011

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služiebObec Valaská Belá  podľa § 4 ods. 3, písm. i)  a podľa § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   v y d á v a  toto všeobecne záväzné nariadenie, na ktorom sa podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  uznieslo Obecné zastupiteľstvo


PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia

§ 1
Predmet nariadenia


1. Toto všeobecne záväzné nariadenie  (ďalej len „VZN“) určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkarniach určených na vykonávanie podnikateľskej činnosti subjektov oprávnených na podnikanie na území obce Valaská Belá.


§ 2
Základné pojmy


1. Prevádzkarňou je nebytový priestor, predajné zariadenie prípadne pozemok, na ktorý bolo príslušným stavebným úradom vydané právoplatné rozhodnutie o účele užívania na obchod a služby, alebo na predaj konkrétne  určeného sortimentu tovaru alebo konkrétneho druhu služieb podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

2. Čas predaja a čas prevádzky služieb (prevádzkový čas) je časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je v prevádzkarni vykonávaná podnikateľská činnosť, to znamená, že v prevádzkarni sa vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby.


3. Podnikateľom je podľa § 2 ods. 2  Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

4. Hluk je rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk.

5. Deň na účely tohto VZN trvá od 06.00 hod. do 18.00 hod., večer na účely tohto VZN trvá od 18.00 hod. do 22.00 hod. a noc na účely tohto VZN trvá od  22.00 hod. do 06.00 hod.

6. Prevádzkovateľom prevádzkarne je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb.
 
7. Neverejnou – uzavretou akciou sa pre účely tohto VZN rozumie akcia, ktorej návštevníci sú individuálne určení a teda akcia nie je verejnosti prístupná, t. z. akcie na pozvánky (rodinné akcie – promócie, kary, jubileá, svadby a pod.; firemné akcie – firemné dni, konferencie a pod.).

8. Verejnými kultúrnymi podujatiami pre individuálne neurčených návštevníkov sú koncerty, hudobné a tanečné produkcie, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy. Môžu byť usporiadané len v prevádzkarniach, ktoré sú technicky na tento účel prispôsobene a ktoré budú v súlade  s ustanoveniami zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, v rámci stanoveného prevádzkového času podľa § 4 tohto VZN, s výnimkou:

-    akcií usporiadaných 26. decembra a 31. decembra, ktoré budú v súlade s ustanoveniami zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
 
§ 3
Rozsah pôsobnosti


1. Toto VZN sa vzťahuje na podnikateľské subjekty, ktoré majú oprávnenie vykonávať        činnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, prípadne podľa osobitných predpisov a majú na území obce Valaská Belá zriadenú prevádzkareň.

2. Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Valaská Belá sú upravené samostatným VZN.

3. Zriadenie a prevádzkovanie sezónneho poskytovania služieb pred prevádzkarňou (letné terasy) povoľuje za týchto podmienok:
a. prevádzkovanie letnej terasy do 22:00 hod.
b. letná terasa nesmie zasahovať do miestnej komunikácie
c. voľný priestor na chodník pre prechod chodcov min. 1,5 m 


DRUHÁ ČASŤ
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb

§ 4
Predajný a prevádzkový čas


1. Všeobecný čas predaja a prevádzkový čas v prevádzkarniach s maloobchodným a veľkoobchodným predajom tovaru a v prevádzkarniach poskytujúcich služby sa určuje medzi  06.00 hod.  a 22.00 hod.

2. Čas predaja v prevádzkarniach s predajom periodickej, neperiodickej tlače  a tlačovín sa určuje medzi 05.00 hod.  a 22.00 hod.

3.  Prevádzkový čas v prevádzkarniach poskytujúcich služby prechodného ubytovania a prevádzkový čas v čerpacích staniciach pohonných hmôt je časovo neobmedzený.

4. Prevádzkarne s pohostinskou činnosťou (napr. kaviareň, denný bar, pizzeria, reštaurácia, vináreň, piváreň, bistro a pod.) sa prevádzkový čas určuje takto: v pondelok až štvrtok a v nedeľu medzi  08.00 hod. a 22.00 hod., v piatok a sobotu medzi  08.00 hod. a 04.00 hod.

5. O jednorazové predĺženie prevádzkovej doby z dôvodu konania neverejnej – uzavretej spoločenskej akcie požiada prevádzkovateľ prevádzkarne obec najneskôr tri pracovné dni pre konaním akcie.

6. Počas Silvestra (z 31. decembra na 1. januára) sa prevádzkový čas v prevádzkarniach na celom území mesta povoľuje neobmedzene.


§ 5
Oznamovacia povinnosť1. Podnikateľ je povinný písomne oznámiť obci prevádzkový čas v rozmedzí podľa § 4 tohto VZN, najneskôr v deň začatia činnosti v prevádzkarni. K oznámeniu o prevádzkovom čase obec nevydáva písomné stanovisko.


2. Oznámenie podľa § 5 ods. 1 tohto VZN musí obsahovať údaje:
a) obchodné meno zapísané v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo inom osobitnom registri , IČO,
b) sídlo spoločnosti (právnická osoba) alebo miesto podnikania (fyzická osoba),
c) názov prevádzkarne (obchodné meno a prípadne aj rozlišujúce označenie)
d) presnú adresu prevádzkarne (súpisné číslo budovy a orientačné číslo vchodu, príp. parcelné číslo pozemku),
e) dátum začatia činnosti prevádzkarne,
f) zameranie prevádzkarne (predmet podnikania a sortimentná skladba),
g) prevádzkový čas určený pre spotrebiteľa,
h) samostatne čas prevádzkovania vonkajšieho sedenia pred prevádzkarňou max. do 22:00hod.

3.  K oznámeniu je podnikateľ povinný doložiť tieto platné doklady:
a) živnostenské oprávnenie príp. iný doklad na podnikanie,
b) list vlastníctva prípadne nájomnú alebo podnájomnú zmluvu (aj na vonkajšie sedenie),
c) rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza (pri prevádzkarniach s pohostinskou činnosťou a pri predaji potravinárskeho tovaru).

4. Zmenu prevádzkového času prevádzkarne je podnikateľ povinný písomne oznámiť obci
najneskôr v deň jeho zmeny. K oznámeniu obec nevydáva písomné stanovisko. Oznámenie o zmene prevádzkového času musí obsahovať náležitosti podľa § 5 ods. 2 tohto VZN.

6. Pri vykonávaní podnikateľskej činnosti v prevádzkarniach sú podnikatelia povinní   dodržiavať ustanovenia  platných právnych predpisov a VZN Obce Valaská Belá, ktoré súvisia s činnosťou prevádzkarne. Sú povinní dodržiavať určený prevádzkový čas tak, aby sa po určenom prevádzkovom čase zákazníci nezdržiavali v prevádzkarni.


TRETIA ČASŤ
Kontrola a sankcie

§ 6
Orgány dozoru

1. Dozor nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:

a)  starosta obce
b)  poslanci obecného zastupiteľstva
c)  zamestnanec poverení starostom obce


§ 7
Sankcie


1. Porušenie a nedodržanie ustanovení tohto VZN je priestupkom podľa § 46 zákona č. 172/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Za zistený priestupok je oprávnená osoba ukladať a vybrať pokutu v blokovom konaní až do výšky 33 EUR

2. Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do výšky 6 638 EUR podľa §13 ods. 6 a ods. 10 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov.

3. Pri ukladaní pokuty obec prihliada na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu

4. Týmto nariadením nie je dotknuté oprávnenie ostatných orgánov štátnej správy vykonávať kontrolnú činnosť, ktorá im vyplýva zo všeobecne platných právnych predpisov.
   
§ 8
Záverečné ustanovenia


1. Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Valaskej Belej dňa 30. 6. 2011 uznesením č. 89/2011
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011 nadobúda účinnosť dňom 16. 7. 2011.
Vyvesené po schválení OZ bolo dňa 1. 7. 2011. Zvesené bolo dňa 16. 7. 2011Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

HORE