E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány

Obec Valaská Belá


Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Valaská Belá
č. 6/2011

o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác


Obec Valaská Belá v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 v spojení s ustanovením § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 7/2010 Z. z., o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a vyhlášky 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania vydáva toto

všeobecne  záväzné  nariadeniePRVÁ ČASŤ

§ 1
Úvodné ustanovenia


Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť povinnosť vypracovať povodňové plány pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou.

§ 2
Vymedzenie základných pojmov


1. Povodňou je dočasné zaplavenie územia, ktoré zvyčajne nie je zaliate vodou. Povodeň vzniká, keď:
a) sa prechodne výrazne zvýši hladina vodného toku a bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku už vylieva,
b) je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo topenia snehu do recipientu a dochádza k zaplaveniu územia vnútornými vodami; vnútorné vody sú vody, ktoré sa vyskytujú na území chránenom hrádzami alebo protipovodňovými líniami, najmä vody, ktoré nemôžu odtekať prirodzeným spôsobom pri zvýšenom stave vody v recipiente, vody z intenzívnej zrážkovej činnosti alebo topenia snehu na území bez možnosti odtoku prostredníctvom vodného toku,
c) hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku vylieva v dôsledku chodu ľadov, vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy alebo vytvorenia iných prekážok v koryte vodného toku, na mostoch, priepustoch alebo na zaplavovanom území,
d) sa zaplavuje územie následkom intenzívnych zrážok alebo hromadenia sa vody z topiaceho sa snehu,
e) sa zaplavuje chránené územie v dôsledku vystúpenia hladiny podzemnej vody nad povrch terénu, ktoré spôsobuje dlhotrvajúci vysoký vodný stav vo vodnom toku; chránené územie na účely tohto zákona je územie, ktoré ochraňuje vodná stavba alebo iná stavba pred účinkami povodní, alebo
f) hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku vylieva v dôsledku poruchy alebo havárie na vodnej stavbe.

2. Povodňový plán je dokument organizačného charakteru a technického charakteru, ktorého obsah ustanovilo ministerstvo vo vyhl. č. 261/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania. Povodňový plán tvorí povodňový plán zabezpečovacích prác a povodňový plán záchranných prác. Povodňový plán záchranných prác sa vypracúva v nadväznosti na povodňový plán zabezpečovacích prác.

Povodňové plány zabezpečovacích prác sú povinní vypracúvať správcovia vodných tokov, správcovia ropovodu, plynovodu, teplovodu alebo iného potrubného líniového vedenia križujúceho vodný tok, vlastníci, správcovia a užívatelia stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území, zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie, na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby, obvodný úrad životného prostredia a krajský úrad životného prostredia.

 
Povodňové plány záchranných prác vypracúva obvodný úrad v sídle kraja, obvodný úrad a obec. Súčasťou povodňového plánu záchranných prác obce sú povodňové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorých stavby, objekty alebo zariadenia na území obce môžu byť postihnuté povodňou a sú vypracúvané na základe všeobecne záväzného nariadenia obce.
Povodňové plány sa každý rok preskúmajú a podľa potreby aktualizujú tak, aby sa zmeny a doplnky mohli schváliť do konca kalendárneho roka. Zmeny podstatného významu sa zapracujú do povodňových plánov bezodkladne.

3. Povodňou ohrozeným územím je spravidla:
-  územie pri vodnom toku na úseku, v ktorom sa očakáva alebo už nastalo výrazné zvýšenie vodnej hladiny v dôsledku intenzívneho povrchového odtoku z povodia a vytvorenia povodňovej vlny vo vodnom toku, vznikania prekážok, ktoré obmedzujú plynulý odtok vôd, nebezpečného chodu ľadov, vznikania ľadových zátarás a ľadovej zápchy, poruchy alebo havárie na vodnej stavbe alebo na hydroenergetickej stavbe,
-  územie, na ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo z topenia snehu do recipientu, následkom čoho sa očakáva jeho zaplavenie vnútornými vodami alebo už dochádza k zaplavovaniu,
-  územie, ktoré je zaplavované z dôvodu extrémnej zrážkovej činnosti alebo zvýšeného odtoku vody z topiaceho sa snehu.
-  inundačné územie, územie priľahlé k vodnému toku, zaplavované vyliatím vody z koryta  (§ 46 zákona NRSR č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení a § 20 zákona.


DRUHÁ ČASŤ

§ 3
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie


Povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou.

1.    Na základe povodňového plánu záchranných prác obce Valaská Belá obec Valaská Belá vyhodnotila ako objekt, ktorý môže byť zasiahnutý na území obce povodňou, objekt

          Leoni Slovakia spol s r. o.
          SNP 60, Nová Dubnica
          Prevádzka Valaská Belá

2.    Obec Valaská Belá ukladá povinnému subjektu na základe § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 v spojení s ust. § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. 5 písm. a) vyhlášky č. 261/2010 Z.z. povinnosť vypracovať povodňový plán záchranných prác do 30. septembra 2011 a povinným subjektom, ktorým táto povinnosť vznikne, vypracovať povodňový plán záchranných prác v lehote do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti.
Vypracovaný povodňový plán je subjekt povinný predložiť Obci Valaská Belá.

3. V nasledujúcich kalendárnych rokoch je v zmysle ust. § 3 ods. 8 vyhlášky č. 261/2010 Z.z. subjekt uvedený v odseku 1 tohto ustanovenia povinný povodňový plán záchranných prác preskúmať a podľa potreby aktualizovať a predložiť Obci Valaská Belá do 31. júla daného kalendárneho roka.
 
§ 4
Povodňový plán záchranných prác


Povodňový plán záchranných prác subjektov podľa ust. § 3 tohto nariadenia musí obsahovať:
a) základné údaje o subjekte: názov, sídlo, osoby oprávnené konať za daný subjekt prípade povodne, vrátane kontaktov na tieto, na ktorých je možné tieto osoby zastihnúť v pracovnom i mimopracovnom čase;
b) popis objektu;
c) počet zamestnancov a iných osôb obvykle sa nachádzajúcich v objektoch (príp. hospodárskych zvierat) zoznam a charakter zariadení vyžadujúcich evakuáciu;
d) zoznam (druh, množstvo) používaných a skladovaných nebezpečných látok nachádzajúcich sa v objekte;
e) zloženie evakuačnej komisie subjektu;
f) menovitý zoznam pracovných síl a zoznam technických prostriedkov využiteľných pri vykonávaní záchranných prác, zoznam dezinfekčných látok na vykonanie hygienickoepidemiologických opatrení;
g) určenie priestorov, do ktorých budú evakuované osoby, zariadenie a materiál;
h) organizačné opatrenia pre zmiernenie účinkov povodne.


TRETIA ČASŤ

§ 5
Priestupky a sankcie


1. Priestupok prejednáva obec a uloží pokutu do 1 700 eur podľa §47 ods.1.
2. Výnos pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce. (§ 47 zákona č. 7/2010 Z. z., o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov)
3. Na priestupky a ich pojednávanie sa sťahuje osobitný predpis ( zák. č.71/1967 Zb. správny poriadok ) ak zákon č. 7/2010 nestanovuje inak.

§ 6
Záverečné ustanovenia


1. Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Valaskej Belej dňa 30.6.2011 uznesením č. 88/2011
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 nadobúda účinnosť dňom 16.7.2011.
Vyvesené po schválení OZ bolo dňa 1.7.2011. Zvesené bolo dňa 15.7.2011


Ing. Miloš Cúcik
starosta obceHORE