E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby

Obec Valaská Belá

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Valaská Belá
č. 8/2008


ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhrade za túto službu v znení VZN č. 7/2004

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej, na základe samostatnej pôsobnosti, podľa čl. 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky, § 6 Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a s použitím zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. v platnom znení vydáva toto


v š e o b e c n e     z á v ä z n é     n a r i a d e n i e :

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Valaská Belá č. 1/2003 o poskytovaní opatrova-teľskej služby a úhrade za túto službu v znení VZN č. 7/2004 sa mení nasledovne :


Čl. IV.
VYMEDZENIE ÚKONOV OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY A VÝŠKY ÚHRAD
ZA TIETO ÚKONY

1.Nevyhnutné životné úkony:
a)bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri
obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík a z vozíka
na lôžko a z lôžka, pomoc pri použití WC      0,23 €/deň
b)  kúpanie, vrátane umytia vlasov                0,33 €/deň
c)  donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla,
pomoc pri podávaní jedla a pri pití      0,30 €/deň
d)  dohľad          0,43 €/deň
e)  starostlivosť a výchova nahradzujúca prirodzené rodinné
prostredie         0,83 €/deň

2.Nevyhnutné práce v domácnosti:
a)donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody,
kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie     0,30 €/deň
b)nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou
domácnosti         0,50 €/deň
c)   práce spojené s udržiavaním domácnosti      1,66 €/deň
d)   príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu, alebo
       večere           0,66 €/deň
e)   pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej a ostatnej bielizne     0,23 €/deň

3.Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím
a)sprievodom:
- na lekárske vyšetrenie        0,33 €/deň
- na vybavovanie úradných záležitostí      0,50 €/deň
- do školy, zo školy      
- do zamestnania, zo zamestnania         0,17 €/deň
- na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a iné
  verejné podujatia         0,33 €/deň
b)   predčítavanie textu pre nevidiacich      bezplatne


Toto VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli na verejné pripomienkovanie dňa 24. 11. 2008 a schválené Obecným zastupiteľstvom vo Valaskej Belej dňa 11 . 12. 2008.
VZN  nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

 

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

HORE