E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

VZN o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva

Obec Valaská Belá

Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá

č. 7/2008

o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie
verejného priestranstva na území obce Valaská Belá


Obec Valaská Belá v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35 a § 36 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  vydáva


všeobecne záväzné nariadenie

úvodné   ustanovenie
§ 1


Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2009 daň za užívanie verejného priestranstva.


Čl. I
DAŇ   ZA    užívanie   verejného   priestranstva

§ 2
Predmet dane


1.Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2.Verejným priestranstvom na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú všetky verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia, a to:
 a/ všetky parkoviská, miestne komunikácie, chodníky, námestie, ostatné plochy a manipulačné priestranstvá,
 b/ všetky trávnaté plochy, parky, sadovnícke úpravy a zalesnené plochy,
 c/ všetky nádvoria, športoviská, účelové a oddychové plochy mimo ohradených súkromných pozemkov.

 3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie najmä:
 a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
 b/ umiestnenie stavebného, predajného zariadenia,
 c/ umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
 d/ umiestnenie skládky,
 e/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.


§ 3
Daňovník

 Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.


§ 4
Základ dane

 Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

       § 5
Sadzba dane

 Základná sadzba poplatku je:
 0,03 € za každý aj začatý m2 a deň pre fyzické osoby,
 0,66 € za každý aj začatý m2 a deň pre právnické osoby a fyz. osoby podnikateľov,
 0,17 € za každý aj začatý m2 a deň pri užívaní verejného priestranstva nad 100 m2.

       § 6
Vznik a zánik daňovej povinnosti

 1. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva až do dňa, kedy poplatník oznámil písomne obecnému úradu, že užívanie verejného priestranstva skončilo a priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

 2. Daňovník je povinný oznámiť užívanie verejného priestranstva obci najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

§ 7
Vyrubenie a splatnosť dane

 1. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

 2. Spoplatnenie dlhodobého užívania verejného priestranstva, ktorým sa rozumie užívanie dlhšie ako 30 kalendárnych dní, je možné dohodnúť písomnou dohodou, vrátane platobných podmienok.


§ 8
Správa dane

 Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza.


§ 9
Oslobodenie od dane

 Od dane je oslobodené užívanie:
 a/ verejného priestranstva spočívajúceho vo vyhradení trvalého parkovacieho miesta invalidným osobám,
 b/ za akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne účely,
 c/ užívanie verejného priestranstva v osobitných prípadoch na základe povolenia Obecného úradu vo Valaskej Belej a to počas výstavby a pri odstraňovaní porúch zariadení a inžinierskych sietí,
 d/ ak právnická alebo fyzická osoba odstráni skládku do 48 hodín od jej založenia a verejné priestranstvo uvedie do pôvodného stavu,
 e/ za umiestnenie odpadu sa poplatok neplatí za dni, v ktorých obecný úrad vyhlási organizovaný zvoz drobného odpadu, resp. iného odpadu.

       Čl. II
§ 10
Záverečné ustanovenia

1.Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská Belá toto všeobecne záväzné nariadenie o dani za užívanie verejného priestranstva schválilo uznesením č. 28/2008 dňa 11. 12. 2008.

2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2009.

3. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN obce Valaská Belá č.5/2004 o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva na území obce Valaská Belá a doplnok VZN č. 3/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva na území obce Valaská Belá.

Vo Valaskej Belej 21. 11. 2008

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

 

Vyvesené dňa: 26 novembra 2008
Zvesené dňa : 11.decembra 2008

HORE