E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Valaská Belá


Obec Valaská Belá

Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá

č. 5/2008

o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností
na území obce Valaská Belá

 

Obec Valaská Belá v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 1, 2 a 3, § 16 ods. 1, 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2 a § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov    u s t a n o v u j e

§ 1
ZÁKLADNÉ  ustanovenie


1. Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  z a v á d z a   s účinnosťou od 1. januára 2009 daň z nehnuteľnosti.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Valaská Belá v zdaňovacom období roku 2009.

Čl. 1
DAŇ Z POZEMKOV
§ 2
Základ dane


1.Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2  uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2.Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

3.Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

4.Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
Ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom, správca dane stanovuje základ dane 0,05 €/m2.

5.Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


§ 3
Sadzba dane


1.Správca dane na území celej obce Valaská Belá určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady  0,50 % zo základu dane,
b) trvalé trávne porasty     0,75 % zo základu dane,
c) záhrady       0,70 % zo základu dane,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,80 % zo základu dane,
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
    vodné plochy      0,60 % zo základu dane,
f) zastavané plochy a nádvoria    0,70 % zo základu dane,
g) stavebné pozemky     0,15 % zo základu dane,
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov  0,70 % zo základu dane.

 

Čl. II
DAŇ ZO STAVIEB
§ 4
Sadzba dane


1.Správca dane na území celej obce Valaská Belá určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške:

a) 0,066 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,056 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,398 €  za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 0,166 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
e) 0,497 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu,
f) 0,829 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g) 0,166 € za ostatné stavby.

2.  Pri  viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,03 € za každé ďalšie podlažie (nadzemné aj podzemné) okrem prvého nadzemného podlažia.


Čl. III
DAŇ Z BYTOV
§ 5
Sadzba dane


1.Správca dane na území celej obce Valaská Belá určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške:

0,066 €  za byty,
0,066 €  za nebytové priestory.

 

Čl. IV
§ 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane

1.Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov (§ 17 ods. 3 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) takto:
- 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov,
- 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,
ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

2.Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na poskytnutie zníženia dane zo  stavieb a bytov  podľa § 17 ods. 3 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, je 70 rokov.


Čl. V
§ 7
Platenie dane


1.Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

2.Vlastník nehnuteľnosti, ktorý v priebehu roka  vydraží nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľnosti, zaplatí pomernú časť ročnej dane za rok začínajúc mesiacom nasledujúcom po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol.


Čl. VI
§ 8
Záverečné ustanovenia


1.Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská Belá toto všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti na rok 2009 schválilo uznesením č. 28/2008 dňa 11. 12. 2008.

2.Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2009.

3.Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN obce Valaská Belá č. 2/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Valaská Belá.


Vo Valaskej Belej dňa 21. 11. 2008

 

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

 


Vyvesené dňa: 26. novembra 2008
Zvesené dňa:  11. decembra 2008

HORE