E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností

Všeobecne záväzné nariadenie

Obce Valaská Belá

č. 2/2007

o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Valaská Belá


Obec Valaská Belá v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2 a § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje

§ 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE


Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Valaská Belá v zdaňovacom období roku 2008.

Čl. 1
DAŇ Z POZEMKOV

§ 2
Základ dane


1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

4. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom, správca dane stanovuje základ dane 1,50 Sk/m2.

5. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2a hodnoty pozemkov za 1 m2uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 3
Sadzba dane


1. Správca dane na území celej obce Valaská Belá určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,50 % zo základu dane,

b) trvalé trávne porasty 0,75 % zo základu dane,

c) záhrady 0,70 % zo základu dane,

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,80 % zo základu dane,

e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky vodné plochy 0,60 % zo základu dane,

f) zastavané plochy a nádvoria 0,70 % zo základu dane,

g) stavebné pozemky 0,15 % zo základu dane,

h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,70 % zo základu dane.

Čl. II
DAŇ ZO STAVIEB

§ 4
Sadzba dane


1. Správca dane na území celej obce Valaská Belá určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2zastavanej plochy stavby vo výške:

a) 2,00 Sk za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,

b) 1,70 Sk za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c) 12,- Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

d) 5,- Sk za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,

e) 15,- Sk za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu,

f) 25,- Sk za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,

g) 5,- Sk za ostatné stavby.

2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 1,- Sk za každé ďalšie podlažie (nadzemné aj podzemné) okrem prvého nadzemného podlažia.

Čl. III
DAŇ Z BYTOV

§ 5
Sadzba dane


1. Správca dane na území celej obce Valaská Belá určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške:
  • 2,00 Sk za byty,
  • 2,00 Sk za nebytové priestory.


Čl. IV

§ 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane


1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov (§ 17 ods. 3 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) takto:
  • 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov,
  • 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
2. Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na poskytnutie zníženia dane zo stavieb a bytov podľa § 17 ods. 3 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, je 70 rokov.

Čl. V

§ 7
Platenie dane


1. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

2. Správca dane určuje platenie vyrubenej dane, presahujúcej 5.000 Sk :

- v dvoch rovnakých splátkach; prvá splátka dane je splatná podľa čl. V, § 7 ods. 1, druhá splátka do 30. septembra bežného roka.

3. Vlastník nehnuteľnosti, ktorý v priebehu roka vydraží nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľnosti, zaplatí pomernú časť ročnej dane za rok začínajúc mesiacom nasledujúcom po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol.

Čl. VI

§ 8
Záverečné ustanovenia


1. Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská Belá toto všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti na rok 2008 schválilo uznesením č. 15/2007 dňa 13. 12. 2007.

2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2008.

3. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN obce Valaská Belá č. 4/2006 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Valaská Belá.

Vo Valaskej Belej dňa 09. 11. 2007

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

Vyvesené dňa: 26.novembra 2007
Zvesené dňa: 13. decembra 2007
HORE