E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

VZN o podmienkach poskytovania dotácií neziskovým organizáciám a záujmovým združeniam

Obec Valaská Belá


Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá

č. 1/2010

o podmienkach poskytovania dotácií neziskovým organizáciám a záujmovým združeniam


Obec Valaská Belá v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov  vydáva


všeobecne záväzné nariadenie

I.

ÚVODNÉ  USTANOVENIE

1. VZN upravuje postup a podmienky Obce Valaská Belá pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce neziskovým organizáciám a záujmovým združeniam v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

2. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. Obec môže poskytovať dotácie inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.

3. Dotácie sa môžu poskytovať právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce za podmienok ustanovených v tomto nariadení.

4. Dotácie nie je možné poskytnúť:
a) politickým stranám, hnutiam a ich koalíciám
b) fyzickým osobám


5. Dotáciu obec poskytne len na podporu všeobecne prospešných účelov a to:
- tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu kultúrnych a  duchovných hodnôt, zdravotníctva, humanitnú a charitatívnu činnosť
- vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry
- tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľov obce
- služby na podporu rozvoja obce a zamestnanosti

II.

VŠEOBECNÉ  PODMIENKY  POSKYTOVANIA  DOTÁCIÍ

1. Dotácie je možné poskytnúť právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov.

2. Dotácie sa poskytnú na základe písomnej žiadosti žiadateľa predloženej  do 30. novembra bežného roka na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka.

III.

OBSAH  ŽIADOSTI

Písomná žiadosť o poskytnutie dotácie musí obsahovať:
- presné označenie žiadateľa, platnú registráciu žiadateľa (IČO, stanovy)
- bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa ( ak majú účet zriadený)
- konkrétny účel použitia dotácie
- výšku žiadanej dotácie

IV.

ÚČEL  A  POUŽITIE  DOTÁCIE

1. Použitie dotácie je viazané v súlade s ustanovením § 7 ods.4 a 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na dve oblasti:
a) na konkrétnu akciu
b) na všeobecne prospešný účel alebo službu
Pod ,,konkrétnou akciou“ rozumieme kultúrne, spoločenské alebo športové podujatie.
Pod ,, všeobecne prospešný účel alebo službu “ rozumieme najmä náklady súvisiace so zabezpečením činnosti organizácie.

2. Dotácie z rozpočtu obce môžu byť použité na tieto výdavky:
- náklady na telovýchovnú, športovú, spoločenskú, kultúrnu, duchovnú činnosť
- materiálové a prevádzkové náklady súvisiace s činnosťou organizácie
- náklady na dopravu a stravu v zmysle platných predpisov
- náklady na vecné ceny pre víťazov pri vyhodnotení podujatia

V.

POSKYTOVANIE  DOTÁCIE

1. Dotácia sa poskytuje na základe písomnej dohody Obce Valaská Belá a štatutárneho zástupcu organizácie, ktorej bola dotácia schválená.

2. Písomná dohoda musí obsahovať nasledovné údaje:
- účastníkov dohody
- identifikáciu účastníkov dohody (IČO)
- výšku a účel poskytnutej dotácie
- spôsob zúčtovania dotácie
- vrátenie nezúčtovanej vyčerpanej dotácie

3. Písomnú dohodu za obec podpisuje starosta obce, za organizáciu štatutárny zástupca.

4. Dotácia môže byť poskytnutá len subjektu, ktorý nemá voči Obci Valaská Belá žiadne dlhy a spĺňa požadované kritériá.

5. Dotácie môžu byť vyplatené jednorázovo na konkrétnu akciu, alebo mesačne maximálne do výšky 1 /12 schválenej ročnej dotácie na vopred určený účel použitia.

6. O vyplatení dotácie nad rámec 1/12 rozhoduje v odôvodnených prípadoch starosta obce.

7. Prijímateľ dotácie je povinný predložiť zúčtovanie použitých finančných prostriedkov do 30 dní po ukončení akcie , na ktorú dotáciu obdŕžal najneskôr však do 15.12. príslušného kalendárneho roka Výnimku tvoria akcie realizované v období od 16.12. do 31.12. príslušného kalendárneho roka. Tieto musia byť zúčtované najneskôr do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Dotácia ktorá bola poskytnutá na celoročnú činnosť organizácie resp. podnikateľského subjektu musia byť zúčtované najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Zúčtovanie predloží prijímateľ dotácie ekonomickému oddeleniu poskytovateľa, ktoré zúčtovanie skontroluje.

8. Zúčtovanie musí obsahovať fotokópie účtovných dokladov preukazujúcich použitie dotácie na schválený účel a výpisy z bankového účtu, resp. pokladničné doklady

9. Prijímateľ dotácie, ktorý nepredloží zúčtovanie dotácie, alebo použije dotáciu na iný účel ako bol určený, je povinný dotáciu vrátiť na účet obce najneskôr do 15. decembra príslušného kalendárneho roka, v prípade výnimky do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Nevyčerpané finančné prostriedky musia byť vrátené na účet obce. Zároveň je potrebné zaslať avízo o vrátení nevyčerpaných finančných prostriedkov


VI.

SPOLOČNÉ  A ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

1. V rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky  rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce

2. Schválené dotácie na stanovený účel budú vyplácané mesačne vo výške 1/12  schválenej
výšky dotácie za podmienky, že rozpočtové príjmy budú v súlade s rozpočtom Obce Valaská Belá. Dotácie obec poukáže na účet organizácie, alebo v hotovosti z pokladne obce štatutárnemu  zástupcovi organizácie.

3. Každoročne Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej stanovuje rozsah finančných prostriedkov určených na dotácie v rozpočte obce.


4. Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská Belá toto všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií neziskovým organizáciám a záujmovým združeniam schválilo uznesením č. 49/2010  dňa  25.3.2010. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.

5. Zrušuje sa VZN 1/2005 o podmienkach poskytovania dotácií neziskovým organizáciám a záujmovým združeniam zo dňa 23.03.2005, ktoré bolo schválené uznesením č.35/2005

 

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

HORE