E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

VZN o podmienkach držania psov

Obec Valaská Belá


Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá

č. 2/2011

o  podmienkach držania psovObecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na základe ust. § 6 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,  v spojení s ust. § 4, ods. 3 písm. e,f, m, citovaného zákona a s použitím zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým  sa upravujú niektoré podmienky držania psov v platnom  znení  v y d á v a     pre územie obce Valaská Belá, toto


všeobecne záväzné nariadenie
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov


Čl. I.
Všeobecné ustanovenia

1. Zvláštny pes je:
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona 1)
b) používaný horskou službou
c) používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany2)
d) poľovný
e) ovčiarsky
f) vodiaci
g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku
2. Nebezpečný pes  je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi3)
3. Voľný pohyb psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. Za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

Čl. II.
Evidencia psov

1.Každý pes držaný nepretržite  viac ako 90 dní na území obce podlieha evidencii psov.
2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie obce do 30 dní po uplynutí 90 dní nepretržitého držania psa na území obce.
3. Do evidencie je držiteľ psa povinný nahlásiť:
a) evidenčné číslo psa,
b)  tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa  pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi 3)
f) úhyn psa
g) stratu psa
4. Každú zmenu skutočností a údajov ktoré sa zapisujú do evidencie , je držiteľ psa povinný obci Valaská Belá ohlásiť do 30 dní odo dňa  zmeny.
5. Obec vydá držiteľovi psa pri zápise do evidencie evidenčnú známku, ktorou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa.
6. Držiteľ psa je povinný ohlásiť stratu známky do 14 dní odo dňa, kedy stratu známky zistil.
7. Obec vydá držiteľovi náhradnú známku za náhradu  - 3,30 Eur.

Čl. III.
Vodenie psa

1. Vodiť psa na vodítku mimo chovného priestoru môže iba osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ovládať psa v každej situácii.
2. Vodiť nebezpečného psa na vodítku mimo chovného priestoru môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
3.Za psa zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá nad ním vykonáva dohľad.
4. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska osobe, ktorú pes pohrýzol. Súčasne je povinný túto skutočnosť oznámiť obci Valaská Belá.

Čl. IV
Pohyb psov v obci

1. Voľný pohyb psov v obci je zakázaný na verejných priestranstvách, miestnych komunikáciách, v parku, na  ihriskách
2.  Vstup so psom okrem vodiaceho psa je zakázaný do:
- priestorov všetkých predajní v obci
- priestorov  reštaurácií, pohostinstiev, ubytovacích zariadení v k.ú. obce Valaská Belá
- objektu  a budovy Zdravotného strediska vo Valaskej Belej
- budovy Obecného úradu vo Valaskej Belej
- objektov a budov Základnej školy a Materskej školy vo Valaskej Belej
- do objektov kostola a kaplnky vo Valaskej Belej
3. Označenie vymedzených priestorov o zákaze vstupu psov označia vlastníci alebo užívatelia nehnuteľností.

Čl. V
Znečisťovanie verejných priestranstiev

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný  výkaly bezprostredne odstrániť.

Čl. VI
Priestupky

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nie je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná psa ovládať v každej situácii
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane
e) neoznámil odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol
b) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá
c) neohlásil, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
f) neodstránil bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
3.  Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165,00 Eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65,00 Eur.
4. Priestupky prejednáva obec.
5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
6. Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce.

Čl. VII
Všeobecné ustanovenia

1. Toto VZN obce Valaská Belá bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva
č. 33/2011 ktoré sa konalo dňa 24. februára  2011. Účinnosť nadobúda 15-tym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu vo Valaskej Belej.
2. Týmto VZN sa ruší VZN č. 3/2002 o podmienkach držania psov.   


Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Vyvesené: 25.2. 2011

HORE