E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Valaská Belá


Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá

č.  6/2010

o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Úvodné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2011 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


§ 1
Predmet poplatku


Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

§ 2
Poplatník


Poplatníkom je:

a)    fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
b)    právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c)    podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v obci na účel podnikania.

§ 3
Platiteľ poplatku


Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a)    vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b)    správca, ak je vlastníkom nehnuteľností štát, vyšší územný celok alebo obec.

§ 4
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti


1.    Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v  § 2 tohto nariadenia.

2.    Poplatková povinnosť zaniká:
a)    dňom odhlásenia sa z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území obce alebo vyradením z evidencie obyvateľstva,
b)    dňom prevodu a prechodu vlastníctva nehnuteľností nachádzajúcich sa na území obce na základe predloženého výpisu z listu vlastníctva,
c)    dňom zániku nájomného vzťahu k nehnuteľnostiam na území obce, doložením dokladu o ukončení nájomnej zmluvy,
d)    dňom ukončenia podnikateľskej činnosti na území obce, predložením oznámenia o ukončení podnikateľskej činnosti,
e)    ukončením činnosti právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
f)    iný doklad potvrdzujúci zánik poplatkovej povinnosti.

§ 5
Sadzba poplatku


1.    Obec Valaská Belá stanovuje paušálny poplatok, kde základná sadzba poplatku je pre:

a)    pre poplatníka podľa § 2 ods. 2 a) 0,0452 € za osobu a kalendárny deň (16,50 € za osobu a rok)
b)    pre poplatníka podľa § 2 ods. 2 b) a c) 0,0548 € za osobu a kalendárny deň (20  €  na osobu a rok)  podľa priemerného počtu osôb v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať.
Do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt.

§ 6
Určenie poplatku


1.    Poplatok sa platí za príslušný kalendárny rok a určuje sa za osobu a kalendárny deň.


§7
Oznamovacia a evidenčná povinnosť


1.    Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a plniť si ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z § 80 zákona č. 582/2004 Z. z. a to do jedného mesiaca:
a)    od vzniku povinnosti platiť poplatok
b)    odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti
c)    od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok v prípade, ak došlo k zmene už nahlásených údajov
ohlásiť obci:
- svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, vzťah k nehnuteľnosti a údaje o nehnuteľnosti, ak je poplatníkom osoba podľa § 2 písm. a). Poplatník v zmysle § 2 písmeno b) a c) tohto nariadenia ohlási názov lebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, miesta prevádzok na území mesta, IČO, ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá podniká, uvedie aj rodné číslo, číslo účtu, z ktorého bude plniť poplatkovú povinnosť

- identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona 582/2004 Z. z.

- údaje rozhodujúce na určenie poplatku,

2. V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku, správca poplatku vychádza z posledne jemu známych údajov alebo vyrubí poplatok podľa pomôcok.

§ 8
Vyrubenie a splatnosť poplatku


1.    Poplatok vyrubí obec platobným výmerom za príslušný kalendárny rok. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
2.    Ak poplatková povinnosť pre poplatníka podľa § 2 vznikla v priebehu kalendárneho roka, je platobný výmer splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

§ 9
Zníženie poplatku


1.    Obec zníži sadzbu poplatku pre poplatníka uvedeného v § 2 tohto nariadenia a to fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na 10 €, ak poplatník preukáže, že:
a)    sa v určenom období dlhodobo, t.j. 6 po sebe nasledujúcich mesiacov zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
b)    z dôvodu štúdia alebo výkonu zamestnania je ubytovaný mimo územia trvalého pobytu,
c)    sa zdržiava mimo obce a predloží doklad o zaplatení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v inej obci, ktorý platí na základe prechodného pobytu alebo oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území inej obce.

2.    Akceptovateľné doklady k zníženiu poplatku:
-    pracovné víza,
-    potvrdenie o štúdiu,
-    potvrdenie o ubytovaní študentov,
-    doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí alebo potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia,
-    potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí,
-    potvrdenie zamestnávateľa vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje úľava,
-    vo výnimočných prípadoch je možné predložiť úradne overené čestné prehlásenie,
-    potvrdenie o úhrade poplatku v inej obci. 
Uvedené doklady je potrebné predložiť najneskôr do 31. 1. 2011. Ak potvrdenie nie je v slovenskom alebo v českom jazyku je potrebné k dokladom predložiť aj úradne overené čestné prehlásenie.

3.    V prípade, že podmienky na zníženie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom období, je potrebné predložiť doklady pre zníženie za každé zdaňovacie obdobie.

§ 10
Odpustenie poplatku


1.    Obec poplatok odpustí v plnej výške poplatníkovi uvedenému v § 2 tohto nariadenia a to fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a ktorá:
a)    sa počas kalendárneho roka zdržiava na území obce menej ako 30 dní a 2 a viac rokov je mimo územia našej obce z dôvodu pobytu v zahraničí (napr. pracovný pobyt, študijný pobyt),
b)    sa z dôvodu výkonu trestu zdržiava počas celého určeného obdobia mimo územia obce,
c)    sa z dôvodu správy farnosti počas celého určeného obdobia zdržiava mimo územia obce,
d)    je umiestnená v domove alebo ústave sociálnej starostlivosti alebo v obdobnom zariadení mimo územia obce,
e)    je majiteľom rodinného domu alebo rekreačnej chalupy nachádzajúcej sa v extraviláne obce a nemá v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.

2.    Ak poplatník požaduje odpustenie poplatku, predloží do 31. 1. 2011 doklady, ktoré odôvodňujú odpustenie poplatku. Podmienky uvedené v bode 1 musí poplatník spĺňať na celé určené obdobie.

3.    Akceptovateľné doklady k odpusteniu poplatku:
-    pracovné víza,
-    potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
-    doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí alebo potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia,
-    potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí,
-    potvrdenie farského úradu,
-    potvrdenie o výkone trestu,
-    potvrdenie o umiestnení klienta v ústave sociálnej starostlivosti alebo v obdobnom zariadení mimo územia obce.
Ak potvrdenie nie je v slovenskom alebo v českom jazyku je potrebné k dokladom predložiť aj úradne overené čestné prehlásenie.


§ 11
Záverečné ustanovenia


1.    Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Valaská Belá č. 3/2009 zo dňa 15. 12. 2009.

2.    Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Valaská Belá uznieslo dňa 18. novembra 2010.


§ 12
Účinnosť


Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


Vo Valaskej Belej dňa 18. 11. 2010Ing. Jozef Mulinka
starosta obce


Vyvesené: 19. 11. 2010
Zvesené:

HORE