E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2011

Obec Valaská Belá


Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá


č. 7/2010

o dani z nehnuteľností
na kalendárny rok 2011

Obec Valaská Belá v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2 a § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov   ustanovuje


§ 1
ZÁKLADNÉ  USTANOVENIE1. Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2011 daň z nehnuteľností.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Valaská Belá v zdaňovacom období roku 2011.DAŇ Z POZEMKOV
§ 2

Základ dane

    Správca dane ustanovuje na území obce Valaská Belá hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2  za:
a)    lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 0,05 €/ m2,
b)    rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,05 €/ m2.


§ 3
Sadzba dane1.    Správca dane na území obce Valaská Belá určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady: 0,50 % zo základu dane,
b) trvalé trávne porasty: 0,75 % zo základu dane,
c) záhrady: 0,70 % zo základu dane,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy: 0,80 % zo základu dane,
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky vodné plochy: 0,60 % zo základu dane,
f) zastavané plochy a nádvoria: 0,70 % zo základu dane,
g) stavebné pozemky: 0,15 % zo základu dane,
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov: 0,70 % zo základu dane.


DAŇ ZO STAVIEB
§ 4
Sadzba dane1.    Správca dane na území obce Valaská Belá určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške:

a) 0,070 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,060 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,400 €  za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 0,170 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
e) 0,500 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu,
f) 0,850 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g) 0,170 € za ostatné stavby.

2.     Správca dane určuje pri  viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,03 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

DAŇ Z BYTOV
§ 5
Sadzba dane1.    Ročná sadzba dane z bytov za byt na území obce Valaská Belá je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu nachádzajúceho sa v bytovom dome 0,070 €.

2.    Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory na území obce Valaská Belá je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome 0,070 €.


§ 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane


1.    Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške:

a) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) 50 % z daňovej povinnosti na byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
c) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
d) 50 % z daňovej povinnosti na byty vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

2.    Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na zníženie daňovej povinnosti je viac ako 70 rokov.


§ 7
Vyrubovanie dane1.    Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3 € nebude vyrubovať ani vyberať.


§ 8
Platenie dane


1.    Správca dane na rok 2011 určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.


§ 9
Záverečné ustanovenie1.    Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Valaská Belá č. 4/2009 zo dňa 15. 12. 2009.

2.    Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností na rok 2011 uznieslo dňa 18. novembra 2010.


§ 10
ÚčinnosťToto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Vo Valaskej Belej dňa 18. novembra 2010


Ing. Jozef Mulinka
starosta obceVyvesené: 19. 11. 2010
Zvesené:

HORE