E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa vzn č. 8/2010

Obec Valaská Belá
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Valaská Belá

 

č. 4/2011

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 8/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení na území Obce Valaská Belá

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská Belá vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, s použitím ustanovení § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, ustanovení § 19 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanovení § 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie:

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 8/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení na území Obce Valaská Belá sa mení a dopĺňa takto:

 
1. V § 3 sa vypúšťa bod 4).
2. Za § 3 sa dopĺňa § 3a v tomto znení:
㤠3a
Zúčtovanie dotácie
1) Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku, ktorému bola dotácia poskytnutá podľa § 2, je povinný dotáciu zúčtovať s Obcou Valaská Belá štvrťročne k 31. 3., 30.6., 30.9. a 31.12. príslušného roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá spôsobom, ktorý mu určí poskytovateľ.
2) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31. 12.
príslušného kalendárneho roku.“

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 31. 8. 2011 uznesením č. 112/2011
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia

Vyvesené: 1.9.2011

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

HORE