E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č.1/2012ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 8/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku

 

 

Obec Valaská Belá

 

 

 

 

 


Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá

č.  1/2012

 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 8/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení na území Obce Valaská Belá

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská Belá vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, s použitím ustanovení § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, ustanovení § 19 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanovení § 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto


všeobecne záväzné nariadenie:

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 8/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení na území Obce Valaská Belá sa mení v prílohe takto:


Príloha č. 1  k VZN  Obce Valaská Belá 1/2012


Dotácia na rok 2012 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka v eurách
Materská škola Valaská Belá 329 1887,50
Školský klub detí pri ZŠ Valaská Belá   625,80
Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Valaská Belá     52,50
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ Valaská Belá    137,50

 

 

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa  26. 1. 2012

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia.


Vyvesené: 27. 1. 2012

 

           
           
            

Ing. Miloš  C ú c i  k
  starosta  obce

 

 

 

HORE