E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň sa platí za predajné zariadenia, cirkusy, kolotoče, lunaparky a iné atrakcie, letné terasy, zariadenia staveniska, skládky a ostatné stavebné zariadenia, ktoré sú umiestnené na miestnej cestnej komunikácii, námestí, chodníku, či trhovisku vo vlastníctve obce Valaská Belá.
Daňovník je povinný osobne alebo písomne ohlásiť užívanie verejného priestranstva a požiadať o súhlas k užívaniu.


Vybavuje:

Oddelenie miestnych daní, kanc. č. 11
tel.:046/545 81 20
e-mail: ciganova.daniela@valaskabela.sk

HORE