E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Trhový poriadok

                  Obec Valaská Belá


Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaská Belá  č. 3/2010Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Belá  podľa § 5 ods. l zákona NR SR 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 odst.1, § 11 odst.3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení – trhovom poriadku (ďalej len trhový poriadok).

 

Trhový poriadok


§ 1
Úvodné ustanovenieTento trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v katastrálnom území obce Valaská Belá – na tržnici.

§ 2
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach


Na trhových miestach môžu predávať výrobky a poskytovať služby:
a)    fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie
b)    fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plody

§ 3
Povolené druhy predávaných výrobkov na trhových miestach


Na tržnici je povolený predaj týchto výrobkov:
a)    ovocie a zelenina, lesné plody
b)    kvetiny
c)    drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky

§ 4
Povolené druhy poskytovaných služieb


Na trhovom mieste možno poskytovať tieto služby:
a)  brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
b)  oprava dáždnikov
c)  oprava obuvi
d)  oprava tašiek
e)  oprava športových potrieb

§ 5
Ambulantný predaj


V obci je možný ambulantný predaj a to len v tom prípade, že prevádzkové možnosti neumožňujú predaj z trhového miesta.

§6
Zákaz predaja

Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
a)  zbrane a strelivo
b)  výbušniny a pyrotechnické výrobky
c)  tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
d)  tabak a tabakové výrobky
e)  lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
f)   jedy, omamné a psychotropné látky
g)  lieky
h)  automobily, motocykle
i)   chránené druhy rastlín a živočíchov, nebezpečné živočíchy
j)   mäso, mlieko a výrobky z nich z domácej produkcie, domácky vyrobené víno a destiláty ako aj ďalšie domáce potravinové produkty (kompóty, sirupy, konzervy, pečivo, polotovary a pod.), ktoré nespĺňajú podmienky ustanovené osobitným predpisom.

§ 7
Podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb


1.  Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.

3. Na trhovom mieste môže oprávnená fyzická osoba a právnická osoba predávať výrobky a poskytovať služby len na základe povolenia obce, ktoré nahrádza doklad o zaplatení za užívanie verejného priestranstva – trhového miesta. Tento je potrebné uhradiť pred zahájením predaja na obecnom úrade.

4. Predávajúci na trhovom mieste je povinný pri úhrade predložiť doklad o oprávnení na podnikanie, prípadne potvrdenie obce, že predávajúci je vlastníkom pozemku – záhrady, zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb a preukaz totožnosti.

5. Predávajúci je povinný označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou. Jednotková cena nemusí byť vyznačená ak je zhodná s predajnou cenou. Výrobok predávaný na množstvo sa označuje len jednotkovou cenou.

6. Na trhovom mieste je zakázané predávať nekvalitný tovar a tovar, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo jeho pôvod.

§ 8
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas

Za trhové dni v týždni sa určuje

-  pondelok, utorok, streda. štvrtok a piatok v  čase od 8,00  -  17.00 h
-  sobota, nedeľa v čase od 7,00 – 12,00 h
(predaj počas víkendu je povolený len po zaplatení dane za trhové miesto vopred, počas  pracovných dní).


Príležitostné trhy na trhovisku sú určené: v deň konania hodov, počas veľkonočných sviatkov, v predvianočnom období, počas obecných a kultúrnych slávností.

- počas príležitostných trhov je možné na tržnici okrem povolených výrobkov predávať:
spotrebné výrobky, textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierové výrobky, kozmetika, drogéria, športové potreby, hračky.


§ 9
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po skončení predaja1. Na trhových miestach môžu fyzické a právnické osoby predávať len čisté výrobky, pri predaji dodržiavať čistotu a hygienu predávaných výrobkov, ako aj čistotu a hygienu predávajúceho a poskytujúceho služby.

2. Fyzické osoby a právnické osoby predávajúce výrobky a poskytujúce služby sú povinné na trhovom mieste počas predaja výrobkov a poskytovania služieb udržať používané miesto v čistote. Po ukončení predaja zanechať predajné  miesto čisté a upratané.


§ 10
Daň za trhové miesto


Predávajúci na trhovom mieste sú povinní zaplatiť nasledovnú daň:
a)    7,00 € na deň za užívanie jedného trhového miesta na trhovisku
b)    4,00 € na deň za ambulantný predaj


§11
Sankcie


V prípade porušenia ustanovení tohto trhového poriadku sú orgány dozoru oprávnené:
a)  ukladať  pokuty do výšky 330 € podľa zákona č. 369/1990 v platnom znení
b)  podať príslušnému správnemu orgánu návrh na začatie priestupkového konania
c)  vykázať predávajúceho z trhového miesta

§ 12
Záverečné ustanovenia


1. Dozor nad dodržiavaním tohto trhového poriadku sú oprávnení vykonávať:
starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obce, príslušné orgány štátnej správy.


2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce – trhovom poriadku sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Valaská Belá dňa 19. 8. 2010 uznesením č. 54/2010


§ 13
Účinnosť


Tento trhový poriadok nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli obce.

Ing. Jozef Mulinka
starosta  obce

 

Zverejnené dňa 20. 8. 2010

HORE