E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Výpis a odpis registra trestov (RT)

Dňom 1. januára 2008 nadobudol účinnosť zák. č. 330/2007 Z. z. o registri trestov, podľa ktorého sa žiadosť o výpis a odpis registra trestov podáva na orgánoch prokuratúry (Krajská prokuratúra v Trenčíne vydá výpis a odpis z RT na počkanie), na obciach ktoré vedú matriku alebo na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky.
Žiadosť o výpis a odpis RT (formuláre sú uvedené nižšie) musí obsahovať podľa ustanovenia § 10 ods. 4

  • meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka
  • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
  • štátne občianstvo
  • pohlavie
  • meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov (žiadateľ na vyzvanie tieto údaje preukazuje rodným listom, ak je to potrebné na odstránenie pochybnosti o totožnosti žiadateľa.

Správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis a odpis RT sa overuje

  • u občana Slovenskej republiky z predloženého občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť (za takýto doklad sa považuje kombinácia platného originálu cestovného pasu a originálu rodného listu)
  • u cudzinca z rodného listu preloženého do štátneho jazyka a z predloženého cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť (iným dokladom sa rozumie napr. občiansky preukaz alebo iný preukaz alebo úradná listina, z ktorých vyplývajú údaje podľa ustanovenia § 10 ods. 4 písm. a) až d)

Občan, ktorý žiada o vydanie výpisu alebo odpisu RT predkladá kolkovú známkuv hodnote 4 € a zaplatí správny poplatokza osvedčenie žiadosti1,50 €.

Výpis z registra trestov
Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či fyzická osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená. Generálna prokuratúra ho vydá na žiadosť osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená. Žiadosť o výpis z registra trestov sa podá na predpísanom formulári, ktorý si môžete stiahnuť v sekcii tlačivá na stiahnutie.

Odpis z registra trestov
Podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov § 15 orgány prokuratúry SR, matričné úrady a zastupiteľské orgány SR sú oprávnené prijímať žiadosti o odpis registra trestov od oprávnených osôb. Oprávnené osoby sú uchádzač o zamestnanie v súkromnej bezpečnostnej službe alebo technickej službe na ochranu majetku a osoba a zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby alebo technickej služby na ochranu majetku a osoby. Na iný účel sa odpis fyzickým osobám nevydáva.
Odpis RT vydaný oprávnenej osobe slúži výlučne na účely zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).

Postup pri prijímaní žiadostí o odpis registra trestov:

  • žiadosť o odpis registra trestov pre oprávnenú osobu sa podá na predpísanom formulári č. 4
  • v pripojenej prílohe uvedie oprávnená osoba – občan presný názov bezpečnostnej alebo technickej služby, v ktorej sa uchádza o zamestnanie, alebo ktorej je zamestnancom.


Vybavuje:

Oddelenie matriky a sociálnych vecí, kanc. č. 2
tel.:  046 545 81 57 
e-mail: vrtikova.marta@valaskabela.sk

HORE