E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Príspevok na bývanie

Príspevok na bývanie patrí občanovi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, na úhradu nákladov spojených s bývaním, ak splnili podmienky nároku na dávku.

Podmienky vzniku nároku:
· vlastníctvo bytu alebo rodinného domu,
· nájom bytu alebo rodinného domu,
· nájom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie,
· právo doživotného užívania v byte alebo rodinnom dome,
· uhrádzanie nákladov spojených s bývaním za predchádzajúcich 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo preukázanie uznania dlhu a dohody o splátkach,
· podmienky nároku sa prehodnovujú raz za šesť pe sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
· nárok zaniká, ak úrad zistí, že občan v hmotnej núdzi nespláca uznaný dlh, ktorý predstavuje nedoplatky spojené s bývaním.

Splnenie podmienok nároku na príspevok na bývanie sa neskúma:
· ak občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, je poberateľom starobného dôchodku,
· ak občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, je poberateľom inej dôchodkovej dávky alebo sociálneho dôchodku a dovŕšil 62 rokov veku,
· ak občanovi v hmotnej núdzi alebo niektorej z fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne s poskytovaním bývania.

Výška príspevku:
55,80 € mesačne pre jednotlivca
89,20 € mesačne, ak je viac spoločne posudzovaných osôb.


Vybavuje:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Nováky - Mgr. Jana Masáryková
tel.:046 244 15 12

Informuje:

Oddelenie matriky a sociálnych vecí, kanc. č. 2
tel.:  046 545 81 57
e-mail: vrtikova.marta@valaskabela.sk

 

HORE