E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Poskytovanie dávky a príspevkov v hmotnej núdzi

 

Poskytovanie dávky a príspevkov v hmotnej núdzi

Poskytovanie dávky a príspevkov v hmotnej núdzi sa realizuje podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi
· podáva občan písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, odbore sociálnych vecí podľa miesta trvalého bydliska,
· žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko občana, jeho trvalý pobyt a rodné číslo,
· na výzvu úradu občan doplní ďalšie údaje o svojej osobe a osobách, ktoré sa s ním spoločne posudzujú

Spoločne posudzované osoby
Na účely posudzovania hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi sa spoločne posudzujú:
· manžel, manželka
· rodičia a nezaopatrené deti žijúce s nimi v domácnosti,
· rodičia a ich deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem najviac vo výške minimálnej mzdy, žijúce s nimi v domácnosti, okrem detí, ktorým v čase evidencie uchádzačov o zamestnanie vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti a detí, ktorým sa vypláca invalidný dôchodok.
Fyzické osoby sa neposudzujú spoločne, ak nežijú v domácnosti z dôvodu, že im je poskytnutá odborná pomoc v krízovej životnej situácii a bývanie podľa § 62 ods. 1 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, alebo z dôvodu, že je fyzickej osobe poskytovaná starostlivosť v resocializačnom stredisku pobytovou formou

Dávka v hmotnej núdzipatrí občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, na zabezpečenie základných životných podmienok.

Podmienky nároku:
príjmy spoločne posudzovaných osôb nedosahujú sumu ustanovenú zákonom,
nemožnosť občana zabezpečiť alebo zvýšiť si príjem vlastným pričinením,
nemožnosť zabezpečiť si základné životné podmienky vlastným majetkom,
uplatnenie si zákonných nárokov


Výška dávky:
60,50 €pre jednotlivca,
115,10 €pre jednotlivca s 1 až 4 deťmi,
168,20 €pre jednotlivca s viac ako 4 deťmi,
105,20 € pre dvojicu,
157,60 €pre dvojicu s 1 až 4 deťmi,
212,30 € pre dvojicu s viac ako 4 deťmi.

Dávka sa zvýši o 13,50 €mesačne, ak je občan alebo fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje tehotná žena.Zvýšenie patrí tehotnej žene od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva, ak preukáže svoje tehotenstvo tehotenským preukazom a počas tehotenstva pravidelne navštevuje tehotenskú poradňu.

Dávkou je aj 13,50 €mesačne pre občana alebo fyzickú osobu, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, ak je rodičom dieťaťa do jedného roku vekua preukáže sa potvrdením príslušného pediatra, že sa s týmto dieťaťom zúčastňuje na preventívnych prehliadkach u pediatra.

Dávka na účely tohto zákona je za podmienok ustanovených týmto zákonom aj 17,20 € mesačne pre dieťa na účely zabezpečenia jeho základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, ak toto dieťa plní povinnú školskú dochádzku.

Príspevok na zdravotnú starostlivosť patrí občanovi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, na výdavky spojené s náhradou za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Výška príspevku je 2 €mesačne.


Aktivačný príspevok patrí občanovi a každej fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje na podporu získania, udržania alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností alebo pracovných návykov na účely pracovného uplatnenia, ak splnili podmienky nároku na dávku.

Nárok na príspevok má:

Občan v hmotnej núdzi, ktorý je zamestnaný alebo evidovaný ako uchádzač o zamestnanie a:
· zvyšuje si kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou
externého štúdia, ak ešte nezískal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
doba poskytovania - počas zvyšovania kvalifikácie štúdiom,
· zúčastňuje sa na vzdelávaní alebo príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov schválených Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
doba poskytovania - počas jedného vzdelávania a prípravy pre trh práce v roku, po celý čas trvania,
· zúčastňuje sa na vykonávaní menších obecných služieb uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo s obcou,
doba poskytovania – počas vykonávania menších obecných služieb

Občan v hmotnej núdzi, ktorému savypláca rodičovský príspevok, ak študuje na strednej alebo vysokej škole.
doba poskytovania - počas zvyšovania kvalifikácie štúdiom

Občan, ktorý sa zamestnal a:
· bol dlhodobo nezamestnaný,
· pred nástupom do zamestnania mal zabezpečované základné životné podmienky,
· príjem zo závislej činnosti je na úrovni minimálnej mzdy, najviac na úrovni trojnásobku minimálnej mzdy.
doba poskytovania – najviac 6 mesiacov

Občan, ktorý začal vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť a:
· bol dlhodobo nezamestnaný,
· pred začatím vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti mal zabezpečované základné životné podmienky.
doba poskytovania – najviac 6 mesiacov

Nárok na aktivačný príspevok zaniká, ak:
· občan je vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu,
· úrad zistí, že občan nevykonáva aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok.
Nárok na aktivačný príspevok vznikne znovu po uplynutí 12 mesiacov od zániku jeho nároku na základe vyššie uvedených dôvodov.

Aktivačný príspevok nepatrí občanovi v hmotnej núdzi, ak mu patrí príspevok na vykonávanie absolventskej praxe, dávka počas vzdelávania a prípravy pre trh práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím, príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie a príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa zákona o službách zamestnanosti.

Výška príspevku 63,07 €mesačne.


Príspevok na bývanie patrí občanovi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, na úhradu nákladov spojených s bývaním, ak splnili podmienky nároku na dávku.

Podmienky vzniku nároku:
· vlastníctvo bytu alebo rodinného domu,
· nájom bytu alebo rodinného domu,
· nájom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie,
. právo doživotného úžívania v byte alebo rodinnom dome,
· uhrádzanie nákladov spojených s bývaním za predchádzajúcich 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo preukázanie uznania dlhu a dohody o splátkach,
· podmienky nároku sa prehodnocujú raz za šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
· nárok zaniká, ak úrad zistí, že občan v hmotnej núdzi nespláca uznaný dlh, ktorý predstavuje nedoplatky spojené s bývaním.


Splnenie podmienok nároku na príspevok na bývanie sa
neskúma:
- ak občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, je poberateľom starobného dôchodku,
- ak občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, je poberateľom inej dôchodkovej dávky alebo sociálneho dôchodku a dovŕšil 62 rokov veku
,
- ak občanovi v hmotnej núdzi alebo niektorej z fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne s poskytovaním bývania.

Výška príspevku:
55,80 €mesačne pre jednotlivca
89,20 €mesačne, ak je viac spoločne posudzovaných osôb.


Ochranný príspevok patrí občanovi a každej fyzickej osobe, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, ak si z dôvodu nepriaznivej životnej situácie nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou a splnili podmienky na vznik nároku na dávku.

Podmienky vzniku nároku:
· dosiahnutie veku potrebného na nárok na starobný dôchodok,
· invalidita z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%,
· osobná, celodenná a riadna starostlivosť osamelého rodiča o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa,
· osobná, celodenná a riadna starostlivosť o dieťa, ktoré je podľa posudku príslušného orgánu dieťa s ŤZP,
· osobná, celodenná a riadna starostlivosť o občana, ktorý je podľa posudku príslušného orgánu občan s ŤZP,
· nepriaznivý zdravotný stav občana, t.j. choroba, porucha zdravia uznaná ošetrujúcim lekárom trvajúca nepretržite viac ako 30 dní,
· zúčastňovanie sa na resocializačných programoch.

Výška príspevku 63,07 €mesačne. Ak ide o občana v hmotnej núdzi s nepriaznivým zdravotným stavom trvajúcim nepretržite viac ako 30 dní, výška ochranného príspevku je 34,69 € mesačne.


Určenie výšky dávky a príspevkov
Výška dávky a príspevkov sa určí ako rozdiel medzi sumou nárokov a príjmom.
Dávka a príspevky sa poskytujú v jednej sume.
Dávka a príspevky sa nevyplácajú, ak je ich výška nižšia ako jedno euro.

Vybavuje:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Nováky - Mgr. Jana Masáryková
tel.:046 244 15 12

Informuje:

Oddelenie matriky a sociálnych vecí, kanc. č. 2
tel.:  046 545 81 57
e-mail: vrtikova.marta@valaskabela.sk

 

 

HORE