E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Poplatok za komunálne odpady

Fyzické a právnické osoby platia poplatok za komunálno odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
Obec je povinná poplatok vyberať , pričom získané prijmy sa použijú výhradne len pre účely nakladania s komunálnymi odpadmi.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

  • fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),
  • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
  • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

Právnické a fyzické osoby sú povinné dobrovoľne písomne ohlásiť vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť poplatok v lehote do 30 dní.
Poplatok na príslušný kalendárny rok sa vyrubuje rozhodnutím.

Platenie poplatku:
1/ Poplatok od poplatníka v stanovenej výške pre mesto vyberá a za vybraný poplatok ručí platiteľ poplatku, ktorým je:

  • vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, mesto určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre mesto vyberie,
  • správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto (ďalej len "platiteľ").

2/ Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku mestu ručí platiteľ.
3/ Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 písm. a/ žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť mestu pri plnení ohlasovacej povinnosti.
Podrobná úprava poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je ustanovená vo všeobecne záväznom nariadení obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Čo všetko je zahrnuté v poplatku za komunálne odpady?

  • pravidelný zber zmesového komunálneho odpadu a jeho vývoz na skládku
  • uloženie odpadu na skládku
  • zber objemného odpadu a jeho likvidácia


Vybavuje:

Oddelenie správy daní a poplatku, kanc. č. 10
tel.:046/545 80 21
e-mail: novotkova.zuzana@valaskabela.sk

HORE