E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Osvedčovanie podpisov a listín

Obecný úrad vo Valaskej Belej vykonáva od roku 2002 osvedčovanie podpisov a listín ako svoju originálnu kompetenciu. Dovtedy bola táto oblasť súčasťou matričnej agendy. Správne poplatky za tieto úkony sa od tejto doby nevyberajú v kolkových známkach, ale v hotovosti.
Pri osvedčovaní podpisu je potrebné, aby sa na obecný úrad osobne dostavila osoba, ktorej podpis sa osvedčuje predložila platný občiansky preukaz alebo identifikačnú kartu, príp. iný doklad totožnosti (pas, vojenský preukaz) a doklad, na ktorom chce podpis osvedčiť.
Pri osvedčení fotokópie listiny je potrebné predložiť originál a fotokópiu listiny, ktorú osoba požaduje osvedčiť.

  • poplatok za osvedčenie podpisu na listine je 1,50 € v hotovosti za jeden podpis
  • poplatok za osvedčenie fotokópie listiny je1,50 € v hotovosti za každú začatú stranu listiny (za základ sa berie originál)
  • poplatok za overenie verejných listín (APOSTILLE) na použitie v zahraničí je 10 € v hotovosti
  • poplatok za osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu (za každý odtlačok a každý podpis) je 5 €v hotovosti
  • poplatok za legalizáciu verejných listín na použitie v zahraničí je 10 €v hotovosti


Vybavuje:

Oddelenie matriky a sociálnych vecí, kanc. č. 2
tel.:  046 545 81 57 
e-mail: vrtikova.marta@valaskabela.sk

HORE