E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Ochranný príspevok

Ochranný príspevokpatrí občanovi a každej fyzickej osobe, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, ak si z dôvodu nepriaznivej životnej situácie nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou a splnili podmienky na vznik nároku na dávku.

Podmienky vzniku nároku:
· dosiahnutie veku potrebného na nárok na starobný dôchodok,
· invalidita z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%,
· osobná, celodenná a riadna starostlivosť osamelého rodiča o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa,
· osobná, celodenná a riadna starostlivosť o dieťa, ktoré je podľa posudku príslušného orgánu dieťa s ŤZP,
· osobná, celodenná a riadna starostlivosť o občana, ktorý je podľa posudku príslušného orgánu občan s ŤZP,
· nepriaznivý zdravotný stav občana, t.j. choroba, porucha zdravia uznaná ošetrujúcim lekárom trvajúca nepretržite viac ako 30 dní,
· zúčastňovanie sa na resocializačných programoch.

Výška príspevku 63,07 €mesačne. Ak ide o občana v hmotnej núdzi s nepriaznivým zdravotným stavom trvajúcim nepretržite viac ako 30 dní, výška ochranného príspevku je 34,69
€ mesačne.

Vybavuje:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Nováky - Mgr. Jana Masáryková
tel.:046 244 15 12

Informuje:

Oddelenie matriky a sociálnych vecí, kanc. č. 2
tel.:  046 545 81 57
e-mail: vrtikova.marta@valaskabela.sk

 

 

HORE