E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Komisia na ochranu verejného záujmu

V zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorý nadobudol účinnosť 1. októbra 2004 vyplynula pre mestá a obce konkrétna úloha zriadiť komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce a vymedzenie jej úloh.
Podľa čl. 7 ods. 5 a) a b) ústavného zákona dotknutí funkcionári obce (starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva) predkladajú písomne oznámenia osobitnej komisii obecného zastupiteľstva – Komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce.

Predseda komisie:Juraj Gabaš

Členovia: Mgr. Rastislav Repka a Miroslav Podskoč

Vymedzenie úloh komisie:

  • prijíma písomné oznámenia starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 zákona č. 357/2004. V prípade pochybnosti o ich úplnosti a pravdivosti požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenia
  • podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa zákona č. 563/2009 Z. z. na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení
  • sprístupňuje (poskytuje) informácie o prijatých písomných oznámeniach podľa čl. 7 ods. 1 v rozsahu a spôsobom ustanovenom zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) rešpektujúc limity ustanovené ústavným zákonom podľa čl. 7 ods. 7 až 9
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu
  • preskúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúma, či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom v čl. 9 ods. 2 a v prípade ich splnenia predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu
  • udeľuje výnimky podľa čl. 8 ods. 4 starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 ústavného zákona
  • kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení funkcionármi obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby predkladať príslušné návrhy obecnému zastupiteľstvu

 

Správy o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu 

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Správa za rok 2011404 kB [pdf]
  Správa za rok 2012400 kB [pdf]
  Správa za rok 2013208 kB [pdf]
  Správa za rok 2014397 kB [pdf]
  Správa za rok 20151 373 kB [pdf]

HORE