E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Daň za psa

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej podľa §11 ods. 4 pism. d) zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na §98 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO zavádza s účinnosťou od 1. januára 2012 daň za psa.
Majiteľ psa je povinný psa zaevidovať (na základe VZN č. 3/2002 o podmienkach držania psov s použitím zákona č. 282/2002 Z. z.).
Obec vydá držiteľovi psa pri zápise do evidencie zdarma evidenčnú známku žltej farby, ktorou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
Známka je neprenosná na iného psa.
Stratu známky je držiteľ psa povinný nahlásiť do 14 dní. Obec vydá držiteľovi psa náhradnú známku za poplatok 3,30 eur.
Pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, je nebezpečným psom a vydá sa mu evidenčná známka červenej farby.

   

  Vybavuje:

  Oddelenie miestnych daní a poplatku, kanc. č. 10
  tel.:046/545 80 21
  e-mail: novotkova.zuzana@valaskabela.sk

   

  HORE