E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Daň z nehnuteľností

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností.


Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1.1. zdaňovacieho obdobia (príslušného kalendárneho roka), pričom daňový subjekt musí podať daňové priznanie na predpísaných tlačivách do 31.1. bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a/ daň z pozemkov
b/ daň zo stavieb
c/ daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane, ako aj daňové úľavy vymedzuje VZN o podmienkach určovania a vyberanie dane z nehnuteľností na území obce Valaská Belá. Ak daňovník spĺňa podmienky na oslobodenie resp. zníženie dane z nehnuteľností v zmysle VZN, je povinný si ju uplatniť v lehote do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia.

Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov vyrubí správca dane každoročne platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

Potrebné doklady:

  • Priznanie k dani z nehnuteľností FO, PO – tlačivá sú k dispozícii na obecnom úrade v oddelení správy daní a poplatkov a na webovej stránke v sekciiTlačivá na stiahnutie
  • Daň z pozemkov - doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníctva pozemku (kúpno-predajná zmluva, list vlastníctva)
  • Daň zo stavieb - doklad preukazujúci nadobudnutie stavby (list vlastníctva, pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie, fotokópia prvej strany kúpnopredajnej zmluvy s vyznačením rozhodnutia o vklade do katastra). Zdaňujú sa aj stavby, ktoré nie sú zapísané v KN.
  • Daň z bytov - doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva, list vlastníctva)


Vybavuje:

Oddelenie správy daní a poplatku, kanc. č. 10
tel.: 046/545 80 21
e-mail: novotkova.zuzana@valaskabela.sk

HORE