E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Daň za nevýherné hracie prístroje

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej podľa §11 ods. 4 pism. d) zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na §98 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO zavádza s účinnosťou od 1. januára 2013 daň za nevýherné hracie prístroje.

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Vybavuje:

Oddelenie správy daní a poplatku, kanc. č. 10
tel.: 046/545 80 21
e-mail: novotkova.zuzana@valaskabela.sk

HORE