Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií

O  b  e  c         V  a  l  a  s  k  á          B  e  l  á

Z  Á  S  A  D  Y
postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií
v podmienkach Obce  Valaská Belá


Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej v zmysle § 11 ods. 4 písm. ch/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 2 zákona číslo 152/1998 Z. z.  o sťažnostiach a zákona číslo 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona číslo 242/1998 Z. z.

s c h v a ľ u j e


tieto Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy Obce Valaská Belá (ďalej len Zásady).


Z á k l a d n é    u s t a n o v e n i a
     Článok 1


1. Sťažnosť je  podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým:
a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, pretože došlo k ich porušeniu alebo ohrozeniu činnosťou alebo nečinnosťou samosprávy,
b) upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie si vyžaduje zásah orgánu samosprávy.
2. Petícia je spôsob uplatnenia práva občanov spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.

 Článok 2


1. Za sťažnosť sa  podľa týchto Zásad nepovažuje podanie:
a) fyzickej osoby alebo právnickej osoby podané orgánu samosprávy ako dopyt, ktorým sa nedomáha ochrany svojich práv,
b) orgánu samosprávy, v ktorom upozorňuje na nesprávnu činnosť iného orgánu verejnej správy,
c) ktorého vybavenie je upravené osobitným predpisom (napríklad zákon číslo 141/1961 Zb. o trestnom konaní /Trestný poriadok/ v znení neskorších predpisov, § 49 zákona SNR číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších zmien a doplnkov)
d) proti rozhodnutiu orgánu samosprávy vydanému v správnom konaní, ak je zrejmé, že podanie možno vybaviť v správnom konaní.
2. Hlavný kontrolór obce, ktorému bolo doručené podanie označené ako sťažnosť, a toto podanie podľa odseku 1 písm. a) až c) Zásad nie je sťažnosťou, je povinný zabezpečiť jeho vrátenie do piatich dní s uvedením dôvodu tomu, kto ho podal.
Podanie podľa odseku 1 písm. d)  Zásad zašle hlavný kontrolór obce bezodkladne sťažovateľovi s poučením. A ak ide o neprávoplatné rozhodnutie aj orgánu príslušnému na rozhodnutie o opravnom prostriedku. Ak časť podania spĺňa náležitosti sťažnosti podľa týchto Zásad, vybaví sa táto časť ako sťažnosť.

Článok 3

1. Zásady upravujú postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní  a kontrole vybavovania sťažností  fyzických a právnických osôb.
2. Pod pojmom vybavovania sťažností sa rozumie preskúmanie, prešetrenie a vybavenie sťažností.
Pod pojmom preskúmanie sťažnosti sa rozumie činnosť spojená s oboznámením sa s obsahom sťažnosti, s jej zhodnotením z hľadiska skutkového, právneho, jej zamerania za účelom rozhodnutia,  kto bude sťažnosť prešetrovať a vybavovať.
Prešetrenie sťažnosti je činnosť, pri ktorej sa skúma, aký má byť skutočný stav podľa platných právnych noriem, analyzujú sa odchýlky skutočnosti od požadovaného stavu, ich rozsah, závažnosť, množstvo, príčiny a následky zisteného nežiadúceho stavu.
Vybavenie sťažnosti je samotné prešetrenie sťažnosti a prijatie opatrení na nápravu ako aj kontrola ich plnenia, t. j. všetky úkony od prijatia sťažnosti až do oznámenia výsledku a zabezpečenia nápravy.


P r i j í m a n i e     s ť a ž n o s t í
Článok 4

1. Na úrovni samosprávy Obce Valaská Belá (ďalej len samosprávy) prijíma sťažnosti spravidla hlavný kontrolór. V právnických osobách zriadených Obcou Valaská Belá prijíma sťažnosti riaditeľ, prípadne ním poverený zamestnanec.
2. Týmto nie je dotknutá povinnosť ostatných zamestnancov samosprávy a funkcionárov samosprávy prijímať sťažnosti a tieto postúpiť hlavnému kontrolórovi v dni obdržania sťažnosti na evidovanie a rozhodnutie o spôsobe ďalšieho vybavovania, resp. povinnosť vyhotovenia záznamu z podania ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní a jeho odstúpenia hlavnému kontrolórovi.
3. Zo sťažnosti podanej telefonicky, formou faxu, ako i internetovou správou je povinný prijímateľ vyhotoviť písomný záznam v rozsahu prílohy č. 1 Zásad  s tým, že upovedomí sťažovateľa o jeho povinnosti oboznámiť sa s obsahom záznamu prečítaním a potvrdením prečítaného svojím podpisom v lehote do troch pracovných dní. Pri nesplnení tejto podmienky sa  sťažnosť podaná telefonicky, formou faxu a internetovou správou  vybavuje ako anonymná sťažnosť v zmysle § 8 zákona číslo 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
4. Ak zamestnanec alebo funkcionár obce príjme  sťažnosť, na  vybavenie alebo prešetrenie ktorej nie je Obec Valaská Belá príslušná, je povinný prijímateľ sťažnosť bezodkladne  postúpiť  orgánu príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom upovedomiť sťažovateľa.
5. Každý zamestnanec obce, ktorý sa zúčastňuje na prešetrovaní sťažností, je povinný na požiadanie sťažovateľa, aby sa jeho totožnosť utajila, postupovať v súlade s ust. § 7 ods. 1 a 2 Zákona o sťažnostiach.
6. Hlavný kontrolór pri prijímaní sťažností postupuje v súlade s ust. §§ 5, 6, 7 a 8 zákona o sťažnostiach.

E v i d e n c i a       s ť a ž n o s t í
Článok 5


1. Centrálnu evidenciu sťažností a petícií v súlade s ustanoveniami § 10 zákona o sťažnostiach vedie hlavný kontrolór obce.
2. Hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu ročnú správu o vybavovaní sťažností za predchádzajúci rok na prvom zasadnutí zastupiteľstva v nasledujúcom roku, spracovanú v  rozsahu ustan. § 10, ods. 4 zákona o sťažnostiach.
3. Starosta obce zabezpečí postúpenie sťažností, ktoré boli adresované na jeho meno, na zaevidovanie hlavnému kontrolórovi a určením, akým spôsobom a kto bude sťažnosti prešetrovať a vybavovať a súčasne zabezpečí po vybavení sťažností doručenie písomnosti súvisiacich s prešetrením sťažností hlavnému kontrolórovi za účelom archivácie.

 P r í s l u š n o s ť    n a    v y b a v e n i e    s ť a ž n o s t í
Článok 6


1. V súlade s ust. § 2, písm. b) a § 11 ods. 1 zákona o sťažnostiach na vybavenie sťažností v podmienkach samosprávy Obce Valaská Belá je príslušný obecný úrad, hlavný kontrolór obce, ktorému túto príslušnosť určilo Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej uznesením číslo  4/1999 a v organizáciách zriadených obcou  ich riaditeľ.
2.  Sťažnosti adresované starostovi obce posudzuje starosta obce, ktorý rozhodne akým spôsobom a kto bude sťažnosť prešetrovať a vybavovať.
3. Na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, hlavného kontrolóra je príslušná komisia zriadená ad hoc obecnou radou, ktorej túto právomoc delegovalo obecné zastupiteľstvo ( v zmysle § 10 ods. 2 a § 15 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov), a to uznesením číslo 4/1999. Komisia zabezpečí prešetrenie takýchto sťažností v súlade s ustanoveniami zákona o sťažnostiach a Zásadami.
4. Na prešetrenie sťažností proti činnosti prednostu OcÚ a riaditeľov právnických osôb zriadených Obcou Valaská Belá je príslušný hlavný kontrolór.
5. V prípade vybavenia opakovanej sťažnosti proti činnosti obce a v prípade vzniku sporu o príslušnosť vybavenia sťažnosti postupuje hlavný kontrolór obce v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona o sťažnostiach.
6. Hlavný kontrolór, prednosta obecného úradu, vedúci právnických osôb zriadených obcou a zvolení členovia komisie  postupujú pri prešetrovaní a vybavovaní sťažností v súlade s ust. §§ 12, 13, 14, 15 a 16 zákona o sťažnostiach a článkom 7 týchto Zásad.


P r e š e t r o v a n i e     s ť a ž n o s t í
Článok 7
 

1. O prešetrení sťažnosti vyhotoví zodpovedný zamestnanec, ktorý je poverený prešetrením sťažnosti, zápisnicu v rozsahu prílohy č. 2 Zásad.
2. O ústnej sťažnosti, ktorá bola vybavená hneď pri jej podaní vyhotoví zodpovedný zamestnanec  písomný záznam o vybavení sťažnosti a tento odstúpi hlavnému kontrolórovi  na zaevidovanie. Záznam o vybavení sťažnosti tvorí prílohu č. 3 Zásad.
3. V prípade opakovanej  sťažnosti podanej tým istým sťažovateľom v rovnakej veci, hlavný kontrolór prekontroluje, či pôvodná sťažnosť bola správne vybavená,  pričom postupuje podľa § 20 ods. 1 zákona o sťažnostiach.
Ak ďalšia opakovaná sťažnosť podaná tým istým sťažovateľom v rovnakej veci neobsahuje nové skutočnosti, správnosť jej vybavenia sa opakovane nekontroluje a sťažovateľ sa neupovedomuje. O tejto skutočnosti sa vyhotoví úradný záznam do spisového materiálu.
4. Prednosta obecného úradu a vedúci organizácií zriadených Obcou Valaská Belá  zabezpečujú prešetrenie sťažností postúpených na prešetrenie hlavným kontrolórom v súlade s ust. §§ 17. 18, 19 a 20 zákona o sťažnostiach. 
5. Zamestnanec, ktorý sťažnosť vybavuje, je povinný oboznámiť toho, proti komu sťažnosť smeruje, s jej obsahom v takom rozsahu a čase, aby sa jej prešetrovanie nemohlo zmariť. Zároveň sa mu umožní vyjadriť sa k sťažnosti, predkladať doklady, iné písomnosti a údaje po- trebné na vybavenie sťažnosti.
6. Sťažovateľ je povinný spolupracovať s orgánom, ktorý sťažnosť vybavuje, prípadne prešetruje v rozsahu  potrebnom na vybavenie. Ak sťažovateľ do desiatich dní bez vážneho dôvodu od doručenia požiadania o spoluprácu, alebo v inom určenom termíne, neposkytne požadovanú spoluprácu, nevznikne povinnosť sťažnosť vybaviť, o čom sa sťažovateľ poučí v písomnom požiadaní o spoluprácu.
7. Výsledok prešetrovania sťažnosti sa oznamuje sťažovateľovi písomne s odôvodnením, či je jeho sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená. V prípade, že je sťažnosť opodstatnená, uvedú sa v oznámení aj opatrenia prijaté alebo vykonané na odstránenie zistených nedostatkov.
8. Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak  bol sťažovateľ písomne informovaný o výsledku prešetrenia sťažnosti a ak sa prijali opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku.
9. Každý zamestnanec, ktorý sa zúčastňuje na prešetrovaní sťažnosti je povinný, ak sťažovateľ požiadal, aby sa jeho totožnosť utajila alebo ak je jej utajenie v záujme náležitého vybavenia sťažnosti, pri prešetrovaní sťažnosti postupovať len na základe jej odpisu, v ktorom sa neuvádza nič z toho, čo by umožňovalo identifikáciu sťažovateľa. Každý zúčastnený na vybavovaní veci, komu je sťažovateľova totožnosť známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť.
10. Všetky úkony smerujúce k vybaveniu sťažnosti musia byť v súlade so zákonom o sťažnostiach a týmito Zásadami.
11. Prednosta obecného úradu a vedúci organizácií zriadených Obcou Valaská Belá zabezpečia postúpenie písomností súvisiacich s prešetrením sťažností hlavnému kontrolórovi za účelom archivácie. 

K o n t r o l a    v y b a v o v a n i a     s ť a ž n o s t í
Článok 8

1. Kontrolu prijímania, evidencie, prešetrovania, vybavovania sťažností a plnenia opatrení prijatých na nápravu podľa  Zásad vykonáva hlavný kontrolór.
2. Kontrolu plnenia opatrení prijatých na nápravu vykonáva prednosta obecného úradu a vedúci organizácií zriadených miestnym zastupiteľstvom, ktorí zabezpečovali prešetrenie sťažností a o výsledkoch plnenia opatrení podávajú priebežne písomné informácie hlavnému kontrolórovi.
3. Hlavný kontrolór je povinný kontrolovať, či sa opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku riadne plnia. Vyvodenie dôsledkov voči zamestnancom samosprávy,  ktorí sú zodpovední za ich nesplnenie, uplatní prostredníctvom starostu.
4. Za nesprávne prešetrenie sťažnosti alebo jej nesprávne vybavenie je hlavný kontrolór povinný navrhnúť starostovi vyvodenie dôsledkov voči zodpovedným zamestnancom (napr. podľa zákona  číslo 65/1965 Zb. – Zákonník práce v znení platných zmien a doplnkov.


P o r i a d k o v á       p o k u t a
Článok 9


1. Hlavný kontrolór zabezpečí predloženie návrhu starostovi na uloženie poriadkovej pokuty za marenie prešetrovania sťažnosti alebo za nesplnenie povinností uvedených v zákone o sťažnostiach a v Zásadách v súlade s ust. § 22 zákona o sťažnostiach.


S p o l o č n é     u s t a n o v e n i a
Článok 10


1. Trovy, ktoré vznikli v súvislosti s prešetrením a vybavením sťažností, znáša samospráva.
2. Zamestnanci samosprávy sú povinní o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri vybavovaní sťažností, zachovávať mlčanlivosť. Od tejto povinnosti ich môže písomne oslobodiť ten,v ko- ho záujme túto povinnosť majú, alebo  vo verejnom záujme s výnimkou ust. § 7 ods. l zákona o sťažnostiach  hlavný  kontrolór.  Tým  nie  je  dotknutá  povinnosť  zachovávať mlčanlivosť
o štátnom tajomstve.


V y b a v o v a n i e    p e t í c i í
Článok 11


1. Petícia je spôsob uplatnenia  práva občanov spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu i na orgány územnej samosprávy so žiadosťami a návrhmi.
2. Podané petície musia mať písomnú formu a musia obsahovať údaje uvedené v § 4 odseku 4 zákona číslo 85/1990 v znení zákona číslo 242/1990 Z. z. o petičnom práve
3. Petície prijíma a ich vybavovanie zabezpečuje starosta obce.
4. Prijať petíciu sú povinní všetci zamestnanci a funkcionári samosprávy a tieto sú povinní postúpiť na zabezpečenie ich vybavenia v lehote do 2 pracovných dní.
5. Starosta obce zabezpečí postup pri vybavení petície:
a) ak z obsahu petície vyplýva, že nie je príslušný zabezpečiť jej vybavenie, zabezpečí do 10 dní postúpenie petície príslušnému orgánu a zabezpečí oznámenie o tejto skutočnosti tomu, kto petíciu podal,
b) ak vznikne spor o príslušnosť na vybavenie petície, starosta obce zabezpečí jej postúpenie na rozhodnutie ústrednému orgánu štátnej správy (§ 20 písm. a/ ods. l zákona číslo 347/1900 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení zákona  NR SR č. 74./1995 Z. z.),
c) ak petícia má také vecné nedostatky, ktoré neumožňujú jej prešetrenie, starosta obce zabezpečí vyzvanie osoby, ktorá petíciu podala, aby ich odstránila v primeranej lehote, najneskôr do 30 dní od vyzvania. Ak sa nedostatky v tejto lehote neodstránia, starosta obce nezabezpečí prešetrenie petície,
d) ak ďalšie petície podané v tej istej veci neobsahujú nové skutočnosti, starosta obce zabezpečí oznámenie osobám, ktoré petície podali, stanovisko a spôsob vybavenia pôvodnej petície. Pri hromadnom podávaní peticií tak môže urobiť vo verejných informačných prostriedkoch, v miestnej tlači, oznámení v miestnom rozhlase,
e) starosta obce je povinný zabezpečiť prešetrenie a vybavenie petície tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Starosta obce zabezpečí písomné oznámenie o výsledku vybavenia petície do 30 dní od doručenia petície alebo  od odstránenia jej nedostatkov osobe,  ktorá podala petíciu alebo osobe určenej na styk s orgánom samosprávy. Ak nie je možné vybaviť petíciu v tejto lehote, starosta obce zabezpečí písomné oznámenie osobe, ktorá ju podala, že petícia bude vybavená v ďalšej 30-dňovej lehote,
f) ak je predmetom petície činnosť orgánov Obce Valaská Belá a jej poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je Obec Valaská Belá, pri vybavovaní sa postupuje v súlade s článkom 7 týchto Zásad.
6. Pri vybavovaní petícií je oprávnený starosta obce vyžadovať súčinnosť zainteresovaných v rozsahu ust. § 6a zákona č. 85/1990 Zb. v znení zákona číslo 242/1998 Z. z. o petičnom práve.
7. Ak vzišla petícia zo zhromaždenia (zákon číslo 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve), postupuje sa podľa ust. §§ 1, 2  a 3 zákona číslo 85/1990 Zb. v znení zákona č. 242/1998 Z. z. o petičnom práve.
8. Každý, kto sa  podieľa na vybavovaní petície, sám znáša náklady, ktoré mu vznikli s jej vybavovaním.
9. Na prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania petícií sa primerane použijú ust. článkov 5, 6, 7, 8 a 9 týchto Zásad.

 Z á v e r e č n é      u s t a n o v e n i e
Článok 12


Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom vo Valaskej Belej.


Vo Valaskej Belej dňa 25. marca 1999 

Ing. Marián Mateáš
starosta  obce

Priložené dokumenty
NázovVeľkosť a typ
  Zápisnica o prešetrení sťažnosti186 kB [pdf]
  Zápisnica o výsledku prešetrenia petície181 kB [pdf]
  Záznam o vybavení ústnej sťažnosti183 kB [pdf]
  Záznam z telefonicky podanej sťažnosti175 kB [pdf]
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.