Zoznam VZN obce Valaská Belá

Zoznam aktuálne platných VZN obce Valaská Belá. Chcem si prezrieť neplatné VZN.

Rok 2024
1 / 2024VZN, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2020 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa
Rok 2023
1 / 2023VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území Obce Valaská Belá
2 / 2023VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2024
3 / 2023VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO na rok 2024
4 / 2023VZN, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá
5 / 2023VZN o určení školského obvodu základnej školy s materskou školou a miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Valaská Belá, ktorej zriaďovateľom je Obec Valas
6 / 2023VZN, ktorým sa zrušuje Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 1/2015 o ochrane ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z.z. a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia podľa zákona č. 401/1998 Z.z.
Rok 2022
1 / 2022VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území Obce Valaská Belá
2 / 2022VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá
3 / 2022VZN, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá
4 / 2022VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá
5 / 2022VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2023
6 / 2022VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7 / 2022VZN o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a úhradách za domácu opatrovateľskú služby
Rok 2021
1 / 2021VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012
2 / 2021VZN - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Valaská Belá
3 / 2021VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2022
4 / 2021VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO
Rok 2020
1 / 2020VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012
2 / 2020VZN o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa
3 / 2020VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012
4 / 2020VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2021
5 / 2020VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6 / 2020VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Rok 2019
1 / 2019VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012
2 / 2019VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 8/2012
3 / 2019VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012
4 / 2019VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2020
5 / 2019VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO
Rok 2018
1 / 2018VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012
2 / 2018VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012
3 / 2018VZN o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce
4 / 2018VZN o záväznej časti Územného plánu obce Valaská Belá
5 / 2018VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2019
6 / 2018VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO
7 / 2018VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012
Rok 2017
1 / 2017VZN o podmienkach poskytovania dotácií
2 / 2017VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017
3 / 2017VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012
4 / 2017VZN o dani z nehnuteľností na rok 2018
5 / 2017VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO
6 / 2017VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO
Rok 2016
1 / 2016VZN o určení školského obvodu ZŠ
2 / 2016VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
3 / 2016VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012
4 / 2016VZN o dani z nehnuteľností
5 / 2016VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO
6 / 2016VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012
Rok 2015
01 / 2015VZN o ochrane ovzdušia
02 / 2015VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012
03 / 2015Trhový poriadok
04 / 2015VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016
05 / 2015VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO
06 / 2015VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 9/2012
Rok 2014
01 / 2014Trhový poriadok
02 / 2014VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 8/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaď
03 / 2014VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2014 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
04 / 2014VZN o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby
05 / 2014Úplné znenie VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska
06 / 2014VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zar
07 / 2014VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou
08 / 2014VZN Obce Valaská Belá č. 8/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zar
09 / 2014VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2015
10 / 2014VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
11 / 2014VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie
12 / 2014VZN č. 12/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka materskej školy a školských zariadení na území O
Rok 2013
01 / 2013VZN o podmienkach držania psov
02 / 2013VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce V
03 / 2013VZN o vymedzení miesta na vylepovania volebných plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013
04 / 2013VZN o niektorých podmienkach držania psov
05 / 2013VZN o dani z nehnuteľností na rok 2014
06 / 2013VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Rok 2012
01 / 2012Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č.1/2012ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 8/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku
02 / 2012VZN č. 2/2012 o kontrole vykonávanej obecnou samosprávou - zásady kontrolnej činnosti v podmienkach Obce Valaská Belá
03 / 2012VZN Obce Valaská Belá č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške prís
04 / 2012VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013
05 / 2012VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
06 / 2012VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
07 / 2012VZN o dani za nevýherné hracie prístroje
08 / 2012VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá
09 / 2012VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školských zariadení
10 / 2012VZN o určení školského obvodu základnej školy a miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
Rok 2011
01 / 2011VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
02 / 2011VZN o podmienkach držania psov
03 / 2011VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008
04 / 2011VZN, ktorým sa mení a dopĺňa vzn č. 8/2010
05 / 2011VZN o poskytovaní sociálnej výpomoci v čase náhlej núdze z rozpočtu obce Valaská Belá
06 / 2011VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány
07 / 2011VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
08 / 2011VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008
09 / 2011VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska
10 / 2011VZN o podmienkach používania miestnych komunikácií
11 / 2011VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
12 / 2011VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2012
13 / 2011VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 8/2010
14 / 2011VZN o dani za psa
Rok 2010
01 / 2010VZN o podmienkach poskytovania dotácií neziskovým organizáciám a záujmovým združeniam
02 / 2010VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
03 / 2010Trhový poriadok
05 / 2010VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008
06 / 2010VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
07 / 2010VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2011
08 / 2010VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ a dieťa MŠ a školských zariadení
Rok 2009
01 / 2009VZN, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania sociálnych služieb
02 / 2009VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008
03 / 2009VZN o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Valaská Belá
04 / 2009VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Valaská Belá
05 / 2009VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008
Rok 2008
01 / 2008VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, výške príspevku v školskom klube detí pri ZŠ, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov...
02 / 2008VZN o určení miesta a zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Valaská Belá
03 / 2008VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008
04 / 2008VZN o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Valaská Belá
05 / 2008VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Valaská Belá
06 / 2008VZN o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie na území obce Valaská Belá
07 / 2008VZN o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva
08 / 2008VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby
09 / 2008VZN o sociálnej pomoci
Rok 2007
01 / 2007VZN o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
02 / 2007VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností
03 / 2007VZN, ktorým sa mení VZN č. 5/2004 o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva
Rok 2006
01 / 2006VZN o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
03 / 2006VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností
04 / 2006VZN o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyVytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.