Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
 
a určil deň ich konania 


na sobotu 10. novembra 2018
 
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.


Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.


Právo byť volený

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.


Prekážkou práva byť volený je

• výkon trestu odňatia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Valaská Belá

v súlade s § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, t. j. k 6. júlu 2018 má počet obyvateľov 2 206.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácie a tlačivá k voľbách sú dostupné na stránke Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=volby-do-organov-samospravy-obci-2018

Priložené dokumenty
DátumNázovVeľkosť a typ
11. 07. 2018  Vyhlásenie volieb18 kB [pdf]
11. 07. 2018  Informácie pre voliča26 kB [pdf]
11. 07. 2018  Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu97 kB [pdf]
19. 07. 2018  Informácie pre nezávislých kandidátov219 kB [pdf]
19. 07. 2018  Informácie pre politické strany208 kB [pdf]
04. 09. 2018  Oznámenie o menovaní zapisovateľa MVK183 kB [pdf]
07. 09. 2018  Oznámenie el_adresy168 kB [pdf]
20. 09. 2018  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce37 kB [pdf]
20. 09. 2018  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej58 kB [pdf]
12. 11. 2018  Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018278 kB [pdf]
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.