Štatút obce

ŠTATÚT
OBCE VALASKÁ BELÁ


Štatút obce Valaská Belá upravuje v súlade so všeobecne záväznými predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce Valaská Belá (ďalej len obce), obecného zastupiteľstva, starostu obce a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich štruktúry, formy a metódy ich práce, zásady hospodárenia a nakladania s majetkom v prospech rozvoja obce, jej občanov, ochrany a tvorby životného prostredia v obci, rieši tiež širšie vzťahy obce.

Prvá hlava

Právne postavenie a územno-správne členenie obce
Práva a povinnosti obyvateľov obce

§ 1

1. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným a zvereným majetkom a s vlastnými a zverenými finančnými zdrojmi.

2. Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami, ktoré majú sídlo alebo bydlisko na jeho území a taktiež s politickými stranami, politickými a záujmovými hnutiami a štátnymi orgánmi.

3. Obec vo veciach spoločného záujmu spolupracuje aj s okolitými obcami a mestami a svoje vzťahy vzájomne rieši na základe dohôd.

4. Obec má právo združovať sa s inými mestami a obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

5. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jeho oprávnení možno len prostredníctvom zákona.

6. Právomoc obce a orgánov jej samosprávy sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré majú na území obce bydlisko alebo sídlo alebo sa tu združujú, ak nie sú z tejto právomoci na základe osobitných predpisov vyňaté.

7. Obec má vlastné obecné symboly.

8. Štatút obce Valaská Belá je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2

1. Obec Valaská Belá je samostatný územný, samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.
Územie obce Valaská Belá tvorí súbor katastrálnych území jej jednotlivých častí:
a. časť Valaská Belá (centrum) : Valaská Belá, Keherovci, Šramkovci, Lovište, Toporovci, Trhanovci Smolenica, Krištofovci, Bankovci, Truhlintovci, Trepáčovci, Lajtmanovci, Šnapkovci, Michovci, Čikovci, Nová Pešť, Bernátovci, Krivý, Opačitá, Pastierky, Pištekovci.
b. časť Matušíková - tvoria ju lazy : Chrumkovci, Kvašovci, Matušíkovci, Pánisovci, Revište, Vlčkovci, Števíkovci, Mišánka, Kapušovci, Mäkišovci, Gážikovci, Kochanovci, Klin.
c. časť Stanáková - tvoria ju lazy: Podskalie, Stanák, Rusnákovci, Maslákovci, Kučerovci, Šimunovci, Sieklovci, Zelenákovci, Čugovci, Repkovci, Kupkovci, Mokrišovci, Sebedružka, Stratený, Kuricovci, Peteluchovci, Senkovci, Kozinec, Homôlka.
d. časť Studenec - tvoria ju lazy: Múčkovci, Macovci, Mihálkovci, Dutý, Agnušinci,, Kopilcovci, Slávikovci, Slezákovci, Nemčekovci, Púčkovci, Šupinovci, Moravčíkovci, Štrbkovci, Hupkovci, Beňovci, Veľkí Faškovci, Malí Faškovci.
e. časť Škrípov - tvoria ju lazy: Mihálovci, Môcikovci, Korunovci, Cigánikovci Lagínovci, Škrípov, Javorčekovci, Kútnarie, Martinčatovci, Ondrejkovci, Račkovci, Ďurčekovci, Hírešovci, Lapšovci, Kršákovci, Bukovec, Drevenári, Ďurákovci.
f. časť Gápel.

Zmeny územia obce Valaská Belá možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

2. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

3. Obec má právo na vlastné obecné symboly.

4. Ukladať obci povinnosti a obmedzenia pri výkone samosprávy možno len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.


§ 3
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

1. Obyvateľom obce Valaská Belá je občan, ktorý má na území obce trvalý pobyt.

2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené v ustanovení §3 ods. 2 a §4 ods. 2 Zákona číslo369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

3. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto je v obci prihlásený na prechodný pobyt alebo dlhodobý pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce.
Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolené. Tiež nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

5. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

§ 4
Samospráva obce Valaská Belá

1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony v súvislosti so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe (§4 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb.).

2. Samosprávu obce Valaská Belá vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:
a/ orgánov obce
b/ hlasovaním obyvateľov obce
c/ verejným zhromaždením obyvateľov obce

3. Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a s politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

4. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len nariadenia). Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom.
Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeob. záväznému právnemu predpisu.
Postup pri príprave materiálov a podkladov pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní, ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej.

5. Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. SNR č. 369/1990 Zb. - § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Druhá hlava

Majetok obce a hospodárenie s majetkom obce
Rozpočet a financovanie potrieb obce

§ 5

1. Majetkom obce sú nehnuteľné a hnuteľné veci vymedzené zákonom č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ďalej majetkové práva a záväzky, finančné prostriedky na príslušných účtoch, finančná hotovosť a cenné listiny.

2. Majetok obce Valaská Belá slúži na plnenie úloh obce a tvoria ho všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených, resp. vytvorených obcou.
Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.


3. Majetok obce Valaská Belá sa používa najmä:
- pre verejné účely,
- na podnikateľskú činnosť obce,
- na výkon samosprávy obce.
Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.

4. Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

5. Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s Obchodným zákonníkom.

6. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávy orgánov obce.

7. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.

8. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.


§ 6

1. Orgány obce a subjekty zriadené alebo založené obcou sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

2. Orgány obce a subjekty zriadené alebo založené obcou sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä:
- udržiavať a užívať majetok,
- chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
- používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
- viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.

3. Na rozšírenie, zveľadenie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeob. záväznými právnymi predpismi.

4. Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou.

5. V majetkových veciach (majetkovo - právnych záležitostiach) obce koná v jej mene starosta obce.

§ 7

1. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.

2. Podrobný postup zriaďovania, zrušovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinnosti upraví obecné zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.

3. Obchodné spoločnosti a iné právnické osoby obec zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 8

1. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú "Zásady hospodárenia s majetkom obce Valaská Belá", ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

2. Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:
- majetok obce Valaská Belá,
- nadobúdanie a prevody vlastníctva obce,
- postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým. osobám,
- správu majetku obce,
- hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,
- nakladanie s cennými papiermi,
- aukčný predaj vecí,
- kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom.

§ 9
Financovanie potrieb obce

1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov.

2. Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.

3. Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, príp. s inými právnickými a fyzickými osobami.

§ 10
Rozpočtové pravidlá obce

1. Základom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku.

2. Rozpočet obsahuje finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na spravovanom území, ako aj občanom žijúcim v obci. Zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

3. Obec zostaví viacročný rozpočet ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky. Príjmy a výdavky viacročného rozpočtu sú po schválení v obecnom zastupiteľstve záväzné len pre nasledujúci rozpočtový rok. Postup uvedený pri zostavovaní návrhu rozpočtu na príslušný rozpočtový rok sa uplatní aj pre zostavenie viacročného rozpočtu.
Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, rozpočtové hospodárenie sa riadi rozpočtovým provizóriom v čase od prvého januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu. V rámci rozpočtového provizória je možné vykonávať finančné operácie len v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie chodu samosprávy obce. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení. Rozpočtové provizórium v členení na príjmy a výdavky v súlade s rozpočtovou skladbou schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Písomné odborné stanovisko k rozpočtu podáva hlavný kontrolór obce.

4. Rozpočet obce na kalendárny rok obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Rozpočet obce sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový.

5. Rozpočet, jeho zmeny, kontrolu čerpania, združovanie prostriedkov obce a záverečný účet obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

6. Návrh rozpočtu obce bude zverejnený najmenej 15 dní pred schválením na úradnej tabuli obce, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť (§9 ods. 3 zák. č. 369/90 Zb. v znení zmien a doplnkov).

7. Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon.

8. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky.
O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním.
O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

9. Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Účtuje o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja v súlade s platnou právnou úpravou.

10. Ročnú účtovnú závierku obce a ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom, overuje audítor (§ 9 ods. 6 zák. SNR č. 369/l990 Zb. v znení zmien a doplnkov).


Tretia hlava
Samospráva obce

§ 11
Základné ustanovenia

1. Orgánmi obce sú:
a. obecné zastupiteľstvo
b. starosta obce.
Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce.

2. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce. Môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

§ 12
Obecné zastupiteľstvo

1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce.

2. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
§ 13
Úlohy obecného zastupiteľstva

1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Valaská Belá a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa §11, 11a, 11b, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

2. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a/ určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b/ schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať zmluvy o združovaní obce, o zriadení alebo založení právnickej osoby podľa osobitného zákona,
c/ schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d/ rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov
e/ určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru a pôžičky
f/ vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
g/ uznášať sa na nariadeniach obce,
h/ určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra obce,
ch/ zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku
i/ schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce ako aj ďalšie predpisy,
j/ zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe
k/ schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
l/ zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
m/ udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny,
n/ schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
o/ udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny mesta,
p/ schvaľovať aukčný predaj vecí,
r/ stanovovať erb obce, vlajku obce, pečať obce a znelku obce
s/ schvaľovať štatút mesta

3. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

§ 14
Starosta obce

1. Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie starostu obce sa skončí zvolením nového starostu a zložením sľubu starostu.

2. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom (§13 ods. 3 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov).

3. Starosta najmä:
a. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
b. vykonáva obecnú správu,
c. zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

4. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods.6. Starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný. Toto sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra.

§ 15
Zastupovanie starostu

1. Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na návrh starostu spravidla na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvom a to z poslancov obecného zastupiteľstva.

2. Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

3. Zástupca starostu je členom obecnej rady s hlasom rozhodujúcim.

4. Zástupca starostu v čase, keď zastupuje starostu, zvoláva a vedie zasadnutia obecnej rady.

5. Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu ustanoví okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať.

6. Zástupca starostu zvolá obecné zastupiteľstvo v prípadoch podľa § 13a ods.3, ak ho nezvolá starosta obce. Ak zanikne mandát starostu obce pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu do zloženia sľubu nového starostu obce.

§ 16
Hlavný kontrolór obce

1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti

2. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce a podľa osobitného zákona.

3. Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov

4. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha.:
a) obecný úrad
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami


5. Kontrolná činnosť podľa bodu 3 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb rozhoduje starosta v správnom konaní

6. Hlavný kontrolór pri výkone činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré mu ustanovuje osobitný zákon. Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obecné zastupiteľstvo uznesením

7. Úlohy hlavného kontrolóra:
a) vykonáva kontrolu v rozsahu bodov 3,4,6 tohto ustanovenia
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom obci obvyklým
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
g) vybavuje sťažnosti a petície občanov obce a vedie ich evidenciu
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo
i) zúčastňuje sa zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva s hlasom poradným. Môže sa zúčastňovať aj zasadnutí komisií zriadených obecným zastupiteľstvom
j) je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti
k) je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostu

Štvrtá hlava
Orgány obecného zastupiteľstva

§ 17
Obecná rada

1. Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov obecného zastupiteľstva. Obecnú radu volí obecné zastupiteľstvo. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.

2. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

3. Obecná rada sa schádza podľa schváleného plánu práce a podľa potreby, najmenej jedenkrát za mesiac, jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta.

4. Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

§ 18
Komisie obecného zastupiteľstva

1. Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo. Zloženie a úlohy vymedzuje obecné zastupiteľstvo

2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.

3. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie - je ním vždy poslanec obecného zastupiteľstva - a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.
Predseda komisie:
- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutie, riadi ich priebeh, pripravuje program zasadnutia,
- zostavuje plán činnosti,
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
- zastupuje komisiu navonok.

§ 19
Obecný úrad

1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

2. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce, súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:
a. zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
b. pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva,
c. pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
d. vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
e. koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou,
f. organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

3. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.

4. Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

§ 20
Dobrovoľný hasičský zbor

1/ Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý zriaďuje Obecné zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo tiež určuje jeho organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov, potrebných na jeho činnosť.

2/ Obecné zastupiteľstvo určuje organizáciu dobrovoľného hasičského zboru s prihliadnutím na potrebu zabezpečovania protipožiarnej ochrany podľa požiarneho nebezpečenstva v obci.

3/ Na čele obecného hasičského zboru je veliteľ, ktorého na návrh starostu vymenúva do funkcie obecné zastupiteľstvo. Odvoláva ho z funkcie obecné zastupiteľstvo. Funkcia veliteľa dobrovoľného požiarneho zboru je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva a s funkciou zamestnanca v štátnej správe.

4/ Veliteľ dobrovoľného hasičského zboru zodpovedá za svoju činnosť starostovi a obecnému zastupiteľstvu.

5/ Postavenie, organizáciu, riadenie a samotnú činnosť dobrovoľného hasičského zboru upraví obecné zastupiteľstvo v Organizačnom poriadku Dobrovoľného hasičského zboru.

Piata hlava
Hlasovanie obyvateľov obce

§ 21

1. Hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o návrh (§11 a ods. 1 zák. SNR č. 369/90 Zb. v znení zmien a doplnkov):
a. zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce
b. odvolanie starostu ( § 13a ods.3)
c. petície skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov ku dňu podania petície.

3. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.

4. Hlasovanie obyvateľov obce je platné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

5. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.

6. Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obyvateľov obce obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecnom záväznom nariadení obce.

Šiesta hlava
Verejné zhromaždenia obyvateľov obce

§ 22

1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti, resp. častí.
2. Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia, ako aj podmienky hlasovania obecné zastupiteľstvo upraví podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.

3. Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obce, prípadne iným vhodným spôsobom napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.


Siedma hlava
Poslanci obecného zastupiteľstva

§ 23
Úvodné ustanovenie

1. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob volieb a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.

2. Poslanci dbajú o to, aby svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia záujmami obce. Mandát vykonávajú v súlade s ústavou a zákonmi.


§ 24
Vznik a zánik poslaneckého mandátu

1. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.

2. Platnosť volieb poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.

3. Funkčné obdobie poslancov začína zložením sľubu a končí dňom zloženia sľubu nových poslancov. Mandát poslanca zanikne aj vtedy, keď sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní 3-krát po sebe riadneho zasadnutia, alebo keď počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva.


§ 25
Práva a povinnosti poslancov

1. Poslanec je oprávnený najmä:
a. predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,
b. interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce,
c. požadovať od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
d. požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e. zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,
f. požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

2. Poslanec je povinný najmä:
a. zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b. zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c. dodržiavať Štatút obce Valaská Belá a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej,
d. obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

3. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

§ 26

1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov, platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.

2. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch, vyplývajúcich z pracovného pomeru.


Ôsma hlava
Vzťah obce k okolitým obciam a mestám

§ 27

1. Obce a mestá môžu spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel konkrétnej úlohy alebo činnosti , na základe zmluvy o zriadení združenia obcí alebo zriadením a založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.

2. Spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí. Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.


Deviata hlava
Vzťahy so štátom, s právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami a s občianskymi združeniami

§ 28

1. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi, a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.).
2. Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.


Desiata hlava
Kronika obce

§ 29

1. Kronika obce sa vedie v úradnom jazyku, prípadne v jazyku príslušnej národnosti.

2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v ročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili v prospech žitia miestneho spoločenstva.

3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

4. Text jednotlivých ročných zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Jedenásta hlava
Pomoc pri mimoriadnych situáciách

§ 30

1. Obec poskytne obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v núdzi spôsobenú živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečí mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase mimoriadnej udalosti miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri mimoriadnej situácii.

3. Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

4. Obec pomáha pri likvidácii a odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti a havárií prostredníctvom jednotiek CO, dobrovoľného hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu. Záchranné a likvidačné práce riadi krízový štáb obce.
§ 31

1. Starosta môže právnickej alebo fyzickej osobe uložiť povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
2. Náhrada za poskytnutú pomoc sa rieši v súlade s platnou právnou úpravou v čase vzniku udalosti.

Dvanásta hlava
Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 32

1. Štatút obce je základnou právnou normou obce. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

3. Schválením tohto štatútu Obecným zastupiteľstvom sa končí platnosť predošlého štatútu.

4. Štatút obce Valaská Belá v tomto znení nadobudol platnosť a účinnosť schválením Obecným zastupiteľstvom Uznesením č. 18 zo dňa 21. februára 2008.

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.