Spôsob získania informácií

Dňa 1. januára 2001 vstúpil do platnosti Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií).
V zmysle tohto zákona je Obec Valaská Belá povinná umožniť každému prístup k informáciám, ktoré má k dispozícií a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.
Podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám v Obci Valaská Belá upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2000 o slobodnom prístupe k informáciám.


Miesto, čas a spôsob získania informácií

Miesto a čas:
Informácie možno získať na Obecnom úrade vo Valaskej Belej v úradných dňoch: pondelok, stredav čase od 8.00 - 11.30 12.00 - 16.00 a v piatok v čase od 8.00 - 13.00

Spôsob získania informácií:

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie možno podať písomne do podateľne Obecného úradu vo Valaskej Belej, kancelária č. 9.


 
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.