Nárečová charakteristika

Jazyk je jedným zo základných znakov každého národa. Pretože slovenský jazyk je naším národným jazykom, musíme ho neustále pestovať a zdokonaľovať sa v ňom. I keď je spisovná forma jazyka záväzná, používa sa i štandardná a subštandardná forma národného jazyka, v ktorej prevažujú nespisovné prvky.
Nárečia okresu Prievidza sú nejednotné, príčinou čoho sú hospodársko-administratívne rozdelenia a historické udalosti, ako napr. kolonizácia. Keďže nárečie Prievidzského okresu patrí do oblasti horného Ponitria, ktoré bolo súčasťou Nitrianskej župy, mohli by sme ho zaradiť medzi západoslovenské nárečia. Po zániku žúp a vzniku okresov bol okres Prievidza zaradený do Stredoslovenského kraja. Podľa Rudolfa Krajčoviča, odborníka dejín slovenského jazyka, historickej dialektológie, slavistiky a onomastiky, hornonitrianske nárečie je nárečím stredoslovenským.

Nárečie Valaskej Belej
Je typickým príkladom zmiešaného nárečia. Je to hraničné nárečie. Príčinou vzniku tohto druhu nárečia ja jednak hraničná poloha obce medzi jednotlivými krajmi, aj dočasné zadelenie obce do Ilavského okresu a nemalou mierou prispel aj spôsob osídľovania.
Horné lazy a centrum obce boli osídľované smerom od Ilavy. Výslovnosť obyvateľov žijúcich na tomto území je tvrdá, čo je charakteristickým znakom západoslovenského nárečia.
Dolné lazy majú mäkké nárečie ako dediny Rudnianskej doliny, ktoré spadajú do stredoslovenského nárečového celku.
Niektoré prvky z jedného nárečia prenikli do druhého nárečia a naopak.
V súčasnosti nárečím hovoria len najstarší obyvatelia, ale aj v ich reči nájdeme veľa spisovných prvkov. U strednej generácie sa z charakteristických znakov zachovala najčastejšie len tvrdšia výslovnosť spoluhlások d, t, n, l.

Charakteristické znaky nárečia Valaskej Belej

Hláskoslovie

Tvaroslovie

Podstatné mená

Slovesá

Prídavné mená

Zámená

Číslovky

Príslovky


Zdroj:
Iveta Šlabjarová, Diplomová práca, 1993
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.